header

ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2562 (9/4/2562)

วันที่  9 เมษายน  2562  ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความรักและเคารพผู้สูงอายุในชมรมเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว และสร้างขวัญกำลังใจให้ผูสูงอายุในการดำรงชีพและเป็นแบบอย่าง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 56 คน โดยมี นายแพทย์วินัย ตันติธรพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11 เป็นประธาน  กิจกรรมของชมรมประกอบด้วย  คุณลุงห้วน ระเบียบเลิศ  ประธานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับ จากนั้นทำพิธีทางศาสนา ผู้สูงอายุรับศีล และพระสงฆ์ให้พรผู้สูงอายุ  ชมการแสดงของสมาชิกชมผู้สูงอายุ เต้นตลุง และบาสโลบ  รดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน  15 คน

และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รายงานโดย  นางเบญจวัณ  มากนวล  นางสาวพิมพ์ไทย ลอยลม และ  นางสาววันวิสา  เสถียรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  cluster ผู้สูงอายุ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์