header

งานวัยรุ่นร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างระบบมาตรฐานบริการสำหรับวัยรุ่น สำหรับสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (9/4/2562)

วันที่ 9 เมษายน 2562  งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างระบบมาตรฐานบริการสำหรับวัยรุ่น สำหรับสถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอมนายแพทย์ ยุทธนา สุทธิธนากร ตัวแทนทุกแผนก OPD ER ANC LR เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน คลินิกวัยรุ่น คลินิกยาเสพติด OSCC  ARV งานจ่ายกลาง IPD พิเศษ // สามัญ  สสอ.ขนอม ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ.ขนอม  ตัวแทน รพ.สต. ทุกแห่ง อสม.แกนนำชุมชน รองนายก เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลระบบภายใจโรงพยาบาลมีการดำเนินงานวัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการ คณะทำงาน แต่ละแผนกมีการเชื่อมโยงข้อมูลส่งต่อ 

เน้นระบบบริการที่เป็นความลับและ One Stop Service บุคลากรมีความตั้งใจในการพัฒนางาน มีระบบข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งด้านพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และอัตราคลอดมารดาวัยรุ่น มีระบบการคุมกำเนิดกึ่งถาวรที่มีความครอบคลุมตามเกณฑ์ หลังคลอดให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรก่อนออกจากโรงพยาบาลที่ห้องคลอด มีระบบการเยี่ยมบ้านติดตาม Case กรณีที่มีปัญหาซับซ้อน มี Flow การทำงานที่ชัด สามารถปฏิบัติได้เมื่อเป็นคนแทน  ทุกจุดบริการจะให้ความสำคัญกับวัยรุ่น ทั้งกาย จิต สังคม มีระบบการสร้างเครือข่ายในการทำงานที่เข้มแข็ง อสม.จะเป็นตัวเชื่อม เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำในชุมชน และเฝ้าระวังในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว เน้นเชิงรุกการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศส้มพันธุ์ การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน การให้ความรู้  เทศบาลตำบล และ อปท.ทั้งหมดสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีโรงไฟฟ้า ( ปตท. ) ไม่มีปัญหาด้านงบประมาณ และ อปท.ยังจัดโครงการต่างๆ ร่วมกับครอบครัวชุมชน สภาเด็กและเยาวชน  โรงเรียนมีระบบการช่วยเหลือนักเรียน แต่การสอนทักษะชีวิต เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ เอดส์. สารเสพติด ยังต้องอาศัยสาธารณสุข มีนักเรียนแกนนำ ในการเป็นที่ปรึกษา เพื่อนๆ ในชุมชนสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ตามบ้าน อสม.รพ.สต. จากการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้อัตราการคลอดในมารดาวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นลดลง  การเยี่ยมบ้าน จะนำทีมโดยผู้อำนวยการ ในการลงไปแก้ปัญหาในชุมชนในหลากหลายมิติ  วัยรุ่นที่มีปัญหา ในคลินิก ARV เมื่อเริ่มเป็นหนุ่มสาวจะไม่มารับยา เพราะอาการต่างๆยังไม่แสดง และมี แก้ปัญหาระดับที่ซับซ้อนขึ้นไปด้วยทีมสหวิชาชีพ ขอชื่นชมในความตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทัศนคติในการทำงานวัยรุ่นดี #ขอบคุณเครือข่ายทุกท่าน  ทีมเยี่ยมเสริมพลัง นางสาวรุ่งระวี พิทักษ์กาญจน์ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางนิอร ละอองแก้ว ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นโรงพยาบาลชะอวด  นางสายใจ โฆษิตกุลพร ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชผลการประเมิน_ผ่าน YFHS & RHD ของจังหวัดนครศรีธรรมราชคิดเป็นร้อยละ 87


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์