header

งานวัยรุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการสำหรับวัยรุ่น ภายใต้มาตรฐาน Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ RHD โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (10/4/2562)

วันที่ 10 เมษายน 2562 งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการสำหรับวัยรุ่น ภายใต้มาตรฐาน Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ RHD โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครือข่าย รพ.สต. อสม.ผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานส่วนใหญ่ในภาพเครือข่ายมีการดำเนินร่วมกับเครือข่าย เช่น โรงเรียน กศน.เทศบาลตำบล ครอบครัว ชุมชน มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อสำหรับวัยรุ่นในชุมชน รพ.สต.ให้เข้าถึงบริการ มีการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. และได้มีการสื่อสาร Up date การออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กฎกระทรวงของกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณสุข ระบบช่องทางการส่งต่อ สายด่วน 1663 เครือข่าย RSA ตัวชี้วัดที่สำคัญในการพัฒนางาน  และวางแผนพัฒนาสู่มาตรฐาน ในปี 2563 

 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์