header

ประชุมคณะอนุกรรมการ กขป.( กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ) ครั้งที่ 1 / 2562 (18/4/2562)

วันที่ 18 เมษายน 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กขป.( กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ) ครั้งที่ 1 / 2562 ณ โรงแรงชฎา 

แอท นครฯ ในประเด็นเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาความรอบรู้ของเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 Health Literacy ดำเนินการโดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะอนุกรรมการ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และเป้าหมายในการพัฒนาในปี 2562 _ จากระบบข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ 11 และศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง พบว่าวัยเรียน มีปัญหาอ้วน เตี้ย และระดับ ไอคิวจากการสำรวจยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าปกติในบางจังหวัด แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจากการทบทวนปัญหาในการสร้างความรอบรู้ในศตวรรษที่ 21

_การตัดสินใจทางด้านสุขภาพ : ความสับสนในการตัดสินใจทางด้านสุขภาพที่มีข้อมูลุขภาพที่หลากหลายทำให้เป็นประเด็นที่ท้าทายว่าประชาชนจะเลือกวิถีสุขภาพไปในทิศทางใด

_ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน : ในภาวะที่ยังไม่ได้เตรียมประชาชนที่ดีพอที่จะเลือกทางเลือกสุขภาพที่มีความหลากหลาย ระบบสุขภาพที่ซับซ้อนแม้คนที่มีการศึกษาดียังยากต่อการตัดสินใจว่าทางเลือกใดจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากที่สุด

_ระบบการศึกษายังไม่สามารถที่จะสร้างทักษะด้านสุขภาพ : เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร จนสามารถที่จะประเมินว่าควรที่จะเลือกใช้หรือไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ #หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หรือวิถีชีวิตไปในทิศทางใดเพื่อให้เกิดสุขภาพและการกินอยู่ที่ดี

_ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ : ทำให้มีทางเลือกทางสุขภาพที่จำกัด ส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพไม่ดี และไม่สามารถที่จัดการสุขภาพด้วยตนเองได้ ทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพสูงขึ้นและในปี 2562 ได้เลือกโรงเรียนเป็น Setting หลักในการค้นหา Best practice เพื่อถอดบทเรียนและขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 11

นางสายใจ โฆษิตกุลพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัยรุ่น

นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานวัยเรียน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์