header

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11 (24/4/2562)

วันที่ 22 เมษายน 2562 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับคนไทยทุกคน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีสมวัยในทุกช่วงชีวิต ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) โครงการมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวรูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานเกิดความสำเร็จ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบคุณภาพขององค์กรภาคสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งมิติภายในและภายนอก เกิดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่านำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ มุ่งสู่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (PP Excellence ) ซึ่งเขตสุขภาพที่ 11 ได้ใช้ปฏิญญา ศรีวิชัย HAPPEN ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาเครื่องมือ HAPPEN Scoring ในการติดตามเฝ้าระวัง สภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ คัดสรรค์ต้นแบบความสำเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตสุขภาพที่ 11 ด้วยกระบวนการ APPRECIATE & EMPOWERMENT ถอดบทเรียนและจัดการความรู้ ถ่ายทำ ผลิตเป็นสารคดี เป็นการสื่อสารสุขภาพ ที่จะส่งผลให้องค์กรในเขตสุขภาพที่ 11 ได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) อันจะบรรลุยุทธศาสตร์ PP&P Excellence โดยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นายแพทย์อุทัย จินดาพล ที่ปรึกษาภาคประชาชนเขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน มหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการมอบโล่รางวัล PP Excellence ตามปฏิญญาศรีวิชัยจำนวน 1 จังหวัด เกียรติบัตรอำเภอต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 7 อำเภอ บรรยายพิเศษ การสื่อสารสร้างสุข โดย คุณศุ บุญเลี้ยง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรจากกรมอนามัย ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคีเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน ในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 394 คน รูปแบบการจัดมหกรรมใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ world café การบรรยาย และการอภิปราย ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการดำเนินงานและนำไป ต่อยอดพัฒนา จังหวัดอำเภอ และองค์กร สู่ องค์กร รอบรู้สุขภาพดี HLO(Health Literate Organization)


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์