header

ประกวด LIKE Talk Award ภาคใต้ เรื่องเล่า เร้าพลัง สร้างสรรค์เขตสุขภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 (29/4/2562)

วันที่ 29 เมษายน 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดการประกวด LIKE Talk Award ภาคใต้ : เรื่องเล่า เร้าพลัง สร้างสรรค์เขตสุขภาพ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ซึ่งการประกวดในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์อนามัยในภาคใต้ ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอดผลงานวิชาการในรูปแบบการนำเสนอ เรื่องเล่าเร้าพลัง สร้างสรรค์เขตสุขภาพ ภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการแบ่งปันความรู้ และเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งการประกวดในครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้1.ผลงานประเภทวิจัย2.ผลการประเภทการจัดการความรู้3.ผลงานประเภทนวัตกรรมโดยมีบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 11 และศูนย์อนามัยที่ 12 ส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ผลงานประเภทวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่1. การพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเขต ิื 11 เพื่อการพัฒนาอำเภอคุณภาพ โดยนายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ ศูนย์อนามัยที่ 112. รูปแบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยนางสาววีรวรรณ บุญวงศ์ ศูนย์อนามัยที่ 11ผลงานประเภทการจัดการความรู้ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่1. ทีละก้าว...สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจตนเอง โดยนางปาณิศรา กลั่นนิเวศ ศูนย์อนามัยที่ 112. Chatbot นมแม่..เพื่อนมามี้มือใหม่ โดยนางรัชนีวรรณ ซื่อตรง ศูนย์อนามัยที่ 123. 5 ค. ขจัดความอาย ทลายความกลัว ตรวจก่อนพบ...สยบมะเร็งปากมดลูก โดยนางพจนา โชโล ศูนย์อนาม้ัยที่ 114.วัคซีนดีมีคุณภาพ โดยนางพาตีเม๊าะ หะยีสะมาแอ ศูนย์อนามัยที่ 125.เดินหมื่นก้าว คดข้าวใส่กล่อง ของ Cluster ผู้สูงอายุ โดยนางสาวพิมพ์พร แซ่ลิ้ว ศูนย์อนามัยที่ 116.พัฒนาระบบการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องมาตรฐาน YFHS โดยนางนูรนาฟีซา มาฮะ ศูนย์อนามัยที่ 12ผลงานประเภทนวัตกรรม จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่1.วงล้อลดเหลือง โดยนางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข ศูนย์อนามัยที่ 122.Application Smart Patient (ระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย) โดยนายภากร ช่วยสกุล ศูนย์อนามัยที่ 113.จานรักษ์โลก โดยนายโฆษิต ล่วนล่อง ศูนย์อนามัยที่ 124.โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) โดยนายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ ศูนย์อนามัยที่ 115.พัฒนาการสมวัยด้วย Line @ โดยนางสาวซูรียะห์ สาและบิง ศูนย์อนามัยที่ 126.มหัศจรรย์ถุงผ้าลดโลกร้อน ลดหย่อนค่าใช้จ่าย ศูนย์อนามัยที่ 11 (HPC11:Green Earth Bag) โดยนายวินัตย์ เภอบางเข็ม ศูนย์อนามัยที่ 11สรุปผลการประกวดผลงานประเภทวิจัย- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) โดยนายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ ศูนย์อนามัยที่ 11 (ส่งผลงานเข้าประกวดประภทนวัตกรรมแต่ผลงานเข้าข่ายประเภทวิจัย)- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ รูปแบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยนางสาววีรวรรณ บุญวงศ์ ศูนย์อนามัยที่ 11- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเขต 11 เพื่อการพัฒนาอำเภอคุณภาพ โดยนายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ ศูนย์อนามัยที่ 11สรุปผลการประกวดผลงานประเภทการจัดการความรู้- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Chatbot นมแม่..เพื่อนมามี้มือใหม่ โดยนางรัชนีวรรณ ซื่อตรง ศูนย์อนามัยที่ 12- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ 5 ค. ขจัดความอาย ทลายความกลัว ตรวจก่อนพบ...สยบมะเร็งปากมดลูก โดยนางพจนา โชโล ศูนย์อนาม้ัยที่ 11- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ วัคซีนดีมีคุณภาพ โดยนางพาตีเม๊าะ หะยีสะมาแอ ศูนย์อนามัยที่ 12สรุปผลการประกวดผลงานประเภทนวัตกรรม- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จานรักษ์โลก โดยนายโฆษิต ล่วนล่อง ศูนย์อนามัยที่ 12- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ Application Smart Patient (ระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย) โดยนายภากร ช่วยสกุล ศูนย์อนามัยที่ 11- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ พัฒนาการสมวัยด้วย Line @ โดยนางสาวซูรียะห์ สาและบิง ศูนย์อนามัยที่ 12ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร แก่ผู้ชนะการประกวด


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์