header

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป่วยหลอดเลือดในสมอง (Stroke care) (26/4/2562)

วันที่ 26 เมย.62 กลุ่มงานผู้สูงอายุ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป่วยหลอดเลือดในสมอง(Stroke care) พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรณีศึกษา ตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุม 65 ท่าน นำโดย คุณขวัญใจ ชูมณี และคุณจงดี ลักษณวิมล ผู้อำนวยการ รพ.สต. เปี๊ยะเนิน และแสงวิมาน  เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายแพทย์ รักษิต พิศสอาด ทันตแพทย์หญิงสุภา  เนตรจรัส และแพทย์หญิงธารินทร์ ณรงค์ทิพย์ บรรยาย เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง การดูแลช่องปากผู้ป่วยติดเตียง และสุขภาพจิตในโรคหลอดเลือดสมอง มีการสอนและสาธิตย้อนกลับ เช่น กายภาพบำบัด การแปรงฟันแห้ง การอ่านฉลากอาหาร และการทำแผลกดทับ  ผู้เข้าประชุมให้ความร่วมมือดีมาก รายงานโดย พิมพ์ไทย  ลอยลม  

พยาบาลวิขาชีพชำนาญการ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์