header

Bird's eye view “ต้นแบบอำเภอจัดการสุขภาพวัยทำงาน” อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (9/5/2562)

Bird's eye view “ต้นแบบอำเภอจัดการสุขภาพวัยทำงาน” วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 โดย Cluster วัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่11 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังถอด บทเรียน และถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW ประเด็น การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ ซึ่งพบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดกระบี่ เท่ากับร้อยละ 56.57 ผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด และสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับเขตสุขภาพและประเทศ อย่างมีนัยยะ โดยยัง พบว่า อำเภอเกาะลันตา เท่ากับร้อยละ 62.52 อำเภอคลองท่อม เท่ากับร้อยละ 60.50 อำเภออ่าวลึก เท่ากับร้อยละ 57.98 อำเภอเขาพนม เท่ากับร้อยละ 57.80 อำเภอเมืองกระบี่ เท่ากับร้อยละ 57.45 อำเภอเหนือคลอง เท่ากับร้อยละ 54.96 อำเภอลำทับ เท่ากับร้อยละ 52 และอำเภอปลายพระยา เท่ากับร้อยละ 38.96 และผลรวมร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ของจังหวัดกระบี่ มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มในอนาคต ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง เข้าใจและร่วมพัฒนา เพื่อลดอัตราป่วย รายใหม่ของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และยังพบว่า สอดคล้องกับระบบพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่มีการพัฒนาประชากรอายุ35ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ส่งต่อกลุ่มวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยที่อำเภอเกาะลันตา พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด และสูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับเขตสุขภาพและประเทศ อย่างมีนัยยะ และยังพบว่า เป็นอำเภอที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ สูงเป็นลำดับที่1 ของเขตสุขภาพที่11 ภายใต้การนำของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคส่วนท้องถิ่น และแกนนำภาคประชาชน มีการดำเนินการร่วมกัน เพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในระดับอำเภอ ให้วัยทำงาน หุ่นดี สุขภาพดี พัฒนาระบบการบริหารข้อมูลและพัฒนาระบบมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างระบบการเข้าถึง ให้ประชาชนสามารถดูแลและพึ่งตนเองด้านสุขภาพองค์รวมได้ (Self and Essential care) โดย การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง มีทีมเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ( District Health System :DHS ) มีความเข้มแข็งและมีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ ( Unity District Health Team ) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้มีการกำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงานที่ถ่ายทอดนโยบายลงไปยังพื้นที่ เพื่อเกิดการทำงานทิศทางเดียวกันในทุกระดับเป็นเรื่องสำคัญ ต้องอาศัยการดำเนินการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ ให้มีศักยภาพในการรองรับนโยบาย ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของการทำงาน แบบบูรณาการทั้งเชิงปฏิบัติการและบริหารจัดการ มีการพัฒนาโครงสร้าง แนวทาง รูปแบบการดำเนินงานที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ในระบบบริการสาธารณสุข อย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรหมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวักระบี่ นายสวรรค์ ต่อติด สาธาณสุขอำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมบันทึกเทปรายการ BIRD EYE VIEW ในครั้งนี้ด้วย เรื่อง/ Cluster วัยทำงาน_HPC11 ภาพ PR_HPC11 และขอขอบคุณพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์