header

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยง เพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (28/5/2562)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยง เพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม กล่าวรายงานโดย นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนที่พบบ่อยที่สุดในโลก สามารถเกิดได้กับทุกคน และทุกชนชั้น โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ อัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นของมารดาขณะตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีได้รับการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหาโครโมโซมของทารกในครรภ์เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่ทารกในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ กลุ่มงานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยงเพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28  พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาระบบบริการ การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ของหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการด้านการให้การปรึกษา การตรวจคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาป้องกันและฟื้นฟูเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการการให้การปรึกษา และรักษาพยาบาลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรและผู้ดำเนินการ รวมทั้งหมด 90 คน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

》 การเก็บสิ่งส่งตรวจ การแจ้งและการแปลผลตรวจโดยนางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

》 แนวทางการดำเนินงานระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยงเพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ

นครศรีธรรมราช

》  การป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์การตรวจวินิจฉัย การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ โดยแพทย์หญิงศันสนีย์ ทองสงค์ สูติแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

》 การบันทึกโปรแกรมระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์โดยผู้รับผิดชอบงานโปรแกรม จากสำนักงาน สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์