header

Bird's eye view การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (7/6/2562)

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562  กลุ่มงานสูงอายุร่วมกับทีมถ่ายทำ ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนเยี่ยมเสริมพลัง และถ่ายทำบันทึกเทปรายการ Bird Eye View  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรเพื่อนำเสนอในเวทีตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย  HAPPEN  scoring  พบว่าผู้สูงอายุทุกตำบลในเขตอำเภอทุ่งตะโก  เข้าถึงบริการคัดครอง  ADL ร้อยละ  98.03 ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัด  เขต และประเทศอย่างมีนัยยะ และเมื่อแบ่งกลุ่มให้บริการ Long term care  พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม  ร้อยละ 96.03 ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัด เเละเขต  ผลการดำเนินงาน Long term care ในชุมชนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 100 มี CM  CG ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ เพียงพอต่อจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และสามารถจัดทำ care plan ได้ครบ 100% ภายใต้การขับเคลื่อนโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น  SALE  Model  หรือ  5ช.  ชู  ชง  เชียร์  ช่วย  ชิม  และที่ขาดไม่ได้คือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ด้านสาธารณสุข เน้นทำงานด้านเชิงรุก  ลงพื้นที่ตั้งแต่ให้บริการคัดกรอง  ส่งต่อ  รักษา  ติดตามประเมินผล  และเยี่ยมบ้านร่วมกับภาคีเครือข่าย  เน้นการทำงานร่วมด้วยช่วยกัน ให้บริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่วนของอบต. ก็เข้ามามีบทบาทสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ ในการทำกิจกรรม งบประมาณ  การซ่อมแซม  ปรับสภาพที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม  อุปกรณ์ต่างๆ  ภาคประชาชน  มีจิตอาสา  เน้นพึ่งพาตัวเอง  มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพสามารถดูแลตนเองและคนในชุมชนได้

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน  ติดสังคม  ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม  เช่น  ชมรมผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุ  เพื่อนเยี่ยมเพื่อน กลุ่มติดเตียง  ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ Long term care  ทำให้ผู้สูงอายุติดเตียงบางรายสามารถปรับเปลี่ยนจากติดเตียงมาเป็นติดบ้าน   จากกลุ่มติดบ้านมาเป็นติดสังคม  กล่าวได้ว่าระบบจัดการสุขภาพ  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทำให้ผู้สูงอายุ  ต.ทุ่งตะไคร  อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพรได้รับการดูแลครบทุกมิติ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นพ.จิรชาติ   เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมบันทึกเทปถ่ายทำรายการ Bird Eye View ในครั้งนี้ด้วย 

เรื่อง/Cluster ผู้สูงอายุ

ภาพ/PR_HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์