header

โครงการพัฒนารูปแบบการติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล้าช้า ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง (30/5/2562)

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562  นางสายฟ้าแก้วมีไชยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และ  นส.กิติยา ชำนาญกิจนักวิชาการสาธารณสุข  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบการติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล้าช้า  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง  ณ อบต.คลองน้อย  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยจัดกิจกรรม นวัตกรรมมหัศจรรย์ 1000 แรกส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของชุมชนในการติดตามเยี่ยมบ้าน ณ พื้นที่ อบต.คลองน้อยสรุปบทเรียนจากการจัดกิจกรรม ได้ดังนี้1. flow กระบวนการติดตามพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1 สำรวจเด็กในกลุ่มอายุ29เดือนไม่เกิน15วัน41เดือนไม่เกิน 15 วันในแต่ละเดือน

1.2 ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กในกลุ่มวัยที่กำหนดภายในสัปดาห์แรก

1.3 ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล้าช้าให้คำแนะนำกระตุ้นพัฒนาการแก่ผู้ปกครองพัฒการสมวัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย

1.4 ลงบันทึกข้อมูลรายบุคคลเก็บไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.5 ผลิตสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามกลุ่มวัย

1.6 ส่งต่อรายชื่อเด็กที่ผ่านการคัดกรองให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในกลุ่มไลด์เพื่อประเมินในกลุ่มอายุ 30 เดือน  42 เดือนในลำดับต่อไป

1.7 ศูนย์อนามัยจัดทำแนวทางและแบบฟอร์มลงบันทึกให้ศพด.ละ1เล่ม

2. ใน รพสต.

2.1 ใช้ flow เดิม  แต่ส่งต่อผ่านกลุ่มไลด์เฉพาะรพสต.

2.2 แต่ละรพสต.สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและติดตามพัฒนาการเด็กในชุมชน  มีนวัตกรรมและสื่อการสอนเกิดขึ้นดังนี้

1.กล่องดวงใจ รพสต.แสงวิมาน

2.นิทานหรรย์ษา. รพสต.เปี๊ยะเนิน

3.กอไก่ตัวเท่า"วัว" ศพด.บางเนียน

4กล่องแยกรูปทรง ศพด.ปิยาราม

5.ฝาขวดน้ำภาษาอังกฤษเสีมทักษะ ศพด.แสงวิมาน

6.แผ่นซีดีสอนตัวเลข ศพด. สุวรรณารามกิจกรรมต่อเนื่องต้องดำเนินการต่อ

นำเสนอวัตกรรม  กิจกรรมการดำเนินงาน

เพื่อเผยแพร่รูปแบบแก่ภาคีเครือข่าย

ศอ.11 ทั้งหมด7 รพสต.


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์