header

ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ปี 2562 “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” (29/5/2562)

ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ปี 2562 “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ปี 2562 “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” ในการนี้ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช นำโดยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กศน.อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี @ มอแกน” และถวายรายงาน ร่วมกับ นายจิระนันท์ บุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวิชาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสันตินิมิตร กกต.41 หัวข้อ “มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคฟันผุ โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร” และ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ กกต.42 หัวข้อ “สุขภาพดี มีความสุข”


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์