header

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยง เพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (28/6/2562)

วันที่ 27 -28 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยง เพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม พิธีเปิดการอบรมโดยแพทย์หญิงวรลักษณ์  คีรินทร์นนท์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ 11 กล่าวรายงานโดย นางสาวถาวร  พุ่มเอี่ยม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทน หัวหน้ากลุ่มงานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนที่พบบ่อยที่สุดในโลก สามารถเกิดได้กับทุกคน และทุกชนชั้น โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ อัตราการเกิดกลุ่มอาการดาวน์จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นของมารดาขณะตั้งครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ได้รับการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหาโครโมโซมของทารกในครรภ์เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่ทารกในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ กลุ่มงานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 เห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อพัฒนาระบบบริการ การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ของหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการด้านการให้การปรึกษา การตรวจคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาป้องกันและฟื้นฟูเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการการให้การปรึกษา และรักษาพยาบาลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรและผู้ดำเนินการ รวมทั้งหมด 180 คนวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้》  การป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์การตรวจวินิจฉัย การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์กลุ่มอาการดาวน์ โดยแพทย์หญิงพลอยทอง  คล้ายอุดม สูติแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช》 การเก็บสิ่งส่งตรวจ การแจ้งและการแปลผลตรวจโดย นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์》การดูแลต่อเนื่องเด็กกลุ่มอาการดาวน์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์  คีรินทร์นนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สาธารณสุข)  ศูนย์อนามัยที่ 11》การบันทึกโปรแกรมระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์  โดยนายบุญฤทธิ์  ล้วนศิริ  จากสำนักงาน สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานีและวันที่ 28 มิถุนายน  2562 ฝึกปฏิบัติแผนการสอน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ  ดังนี้》การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ก่อนและหลังตรวจคัดกรอง โดยคุณสุภาพ  สง่าวงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร》การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด โดยคุณขวัญจิต  อุมาสะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.พังงา  จังหวัดพังงา》การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ก่อนและหลังยุติการตั้งครรภ์ โดยคุณสุภาพ สง่าวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร》กิจกรรมกลุ่มเพื่อวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เสี่ยง เพื่อคัดกรองการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์