header

เยี่ยมประเมินซ้ำมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่ (27/6/2562)

วันที่  27  มิถุนายน  2562 กลุ่มงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินซ้ำมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ( Youth Friendly Health Service ) และเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นระดับอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  โรงพยาบาลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเสม็ดจวน  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ทับ   ประธาน  นายยุทธนา  นิลกิจ  ปลัดอาวุโสอำเภอลำ  นายยก อบต.ดินอุดม   ตัวแทนเทศบาลตำบลลำทับ   คุณครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์  โรงเรียนบ้านดินแดง  ประธาน อสม.อำเภอลำทับ   อสม. รพ.ลำทับ  ตัวแทนแกนนำนักเรียน  ผอ.กศน.อำเภอลำทับ รพ.สต. เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ โรงพยาบาลลำทับ จากการแลกเปลี่ยน  โรงพยาบาลลำทับและเครือข่าย รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอลำทับ  ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับกุ่มวัยรุ่นในระดับอำเภอกับเครือข่าย  คือ  อปท.สาธารณสุขทั้งอำเภอ  โรงเรียนมัธยม และโรงเรียนขยายโอกาส  ภาคประชาชน  โดยนำข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์  แล้วร่วมกันกำหนดทิศทางที่จะดำเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก  มีระบบการสื่อสารในหลายเวที  ทั้งในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  เวทีประชาคม  กับคณะกรรมการและคณะทำงานระดับอำเภอ  และโรงพยาบาลได้จัดบริการที่ให้วัยรุ่นได้เข้าถึงหลากหลายช่องทาง  เน้นความเป็นส่วนตัวและเข้าถึงบริการได้ง่าย  ระบบบริการมีทีมสหวิชาชีพ ในการดูแล Case ที่มีความซับซ้อน   แต่ทางโรงพยาบาลเน้นการทำงานเชิงรุกมากกว่า  เป็น Case ที่ได้มาจากการคัดกรอง  เช่นการคัดกรองความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในนักเรียน ม.2 และ ม.5 และเมื่อพบความเสี่ยงเข้าส่งระบบบริการดูแล  หรืออาจจะมีการส่งต่อไป โรงพยาบาลกระบี่ มีการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง เสี่ยงเพศ  เสี่ยงสารเสพติด  พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย   การเข้าถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ  เช่นถุงยางอนามัย  ความพึงพอใจในการให้บริการ  คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรงพยาบาลมีการจัดการเชิงระบบ  มีการทบทวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง  และมีการสร้างเครือข่าย  รพ.สต.ทั้ง  4 แห่งมีบริการสำหรับวัยรุ่น มีระบบการคัดกรอง  มีการติดตาม Case  และค้นหา กลุ่มที่มีความเสี่ยง  บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรกระบวนการ  เช่น  Master  Trainer  หลักสูตร  Up  To  Me  เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น  และการสร้างกิจกรรมเชิงรุกเข้าไปในโรงเรียน   และชุมชน  อปท.ทุก อปท.มีการสนับสนุนงบประมาณในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่น   โดยให้ชุมชน เขียนโครงการเสนอกับเพื่อของบของ   อปท. ในการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับวัยรุ่น  ตัวแทน  อปท. โดยใช้เครือข่ายสาธารณสุขในการทำกิจกรรม  ในชุมชน หรือในโรงเรียน  ตัวแทน  อปท.คือ นายกดินอุดม  มีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีข้อซักถามประเด็นข้อมูลเมื่อได้ทราบถึงพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี  2559 และได้ขยายแนวคิดว่าทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับ  พ.ร.บ. และต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ  จากโรงพยาบาลเช่น  เด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์  คลอด  เพื่อจะได้เตรียมการดูแลต่อไป  และการสร้างเสริมทักษะให้กับครอบครัว  และตัวเด็ก  เป็นสิ่งสำคัญ  เช่นเดียวกับภาคประชาชน  อสม. ความเสี่ยงของวัยรุ่น  ณ อำเภอลำทับ  บางพื้นที่บางตำบล  ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  และเด็กนอกระบบ ยังเป็นบริบทแบบชนบท   ครอบครัวยังมีความใกล้ชิดกับบุตรหลาน  ทำให้ปัญหาต่างๆ  ยังมีน้อย เช่น  ในโรงเรียนขยายโอกาสไม่มีเด็กตั้งครรภ์ในขณะเรียนหนังสือ  แต่เด็กประมาณ  ร้อยละ 50 ไปศึกษานอกอำเภออาจจะจะทำให้เกิดความเสี่ยง ต่างๆ ขึ้นมา  และคิดว่าสื่อเป็นตัวกระตุ้นให้วัยรุ่นได้เข้าถึงสิ่งต่างๆ อสม.มีส่วนร่วมในการคัดกรองความเสี่ยง และมีแนวคิดว่าหากครอบครัวไหนที่ผ่านการเสริมสร้างทักษะ  ด้านการสื่อสารเรื่องเพศ ทำให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพและกล้าที่จะพูดคุยกับลูก และบางกิจกรรมได้มีการทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน  มีการผลิตสื่อต่างๆ  เพื่อสื่อสารเรื่องราวให้วัยรุ่นได้รับรู้รับทราบ  สถานศึกษาทุกสถานศึกษายังต้องใช้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้าไปสอนและสร้างกิจกรรม  ต่างๆ ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  และมัธยมประจำอำเภอ  หากเป็นคุณครูที่ปรึกษานักเรียน  จะทราบว่า  นักเรียนมีปัญหา  แต่คุณครูบางคนเท่านั้นที่มีทัศนคติเชิงบวกกับประเด็นเหล่านี้   ไม่มีการจักหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนตามมาตรฐาน  คือ 16 คาบต่อปี ชื่นชมการทำงานของสาธารณสุข  ที่สามารถสร้างระบบคุณภาพให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการตามมาตรฐาน  มี ผังการให้บริการที่เป็นมิตรและเป็นความลับ  และระบบการส่งต่อ หลากหลายเครือข่ายตามสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  และสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานที่เข้มแข็งได้มากขึ้น  การพัฒนางานไปด้วยกันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ในเชิงกระบวนการ  และความสำเร็จกับผลกระทบบางตัว เช่นอัตราคลอด มารดา  10-14 ปี  ไม่มีในปี 2562 และอัตราคลอดมารดา 15-19 ปี  มีแนวโน้มลดลงในบางตำบล  และอัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวรร้อยละ 100 ในมารดาวัยรุ่นที่คลอดที่โรงพยาบาลลำทับ  ปัญหาที่ท้าทายคือ  ทำย่างไรให้โรงเรียนจัดระบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถพึ่งตนเองได้  และให้โอกาสนักเรียนที่ก้าวพลาด  และโรงพยาบาล และ รพ.สต. จะต้องคืนข้อมูลนักเรียนตั้งครรภ์  นักเรียนคลอดให้กับรงเรียนและอปท. ซึ่งในระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้  ขอขอบคุณทีม จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุราษฎร์ธานี  สคร.11 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  งานที่เกี่ยวข้องกับ กับการทำงาน  คือ  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559  การคัดกรอง SDQ , ระบบการช่วยเหลือนักเรียน ม  To be No1 , Teen Manager  , เครือข่าย RSA ,การสำรวจพฤติกรรม  BSS , คลินิก เอดส์  , OSCC , ANC ,  LR , PP , เวชปฏิบัติครอบครัว  , จิตเวช ผล__ผ่านมาตรฐาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์