header

เยี่ยมประเมินมาตรฐาน การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (2/7/2562)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินมาตรฐาน  การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ( Youth  Friendly  Health  Service  &  RHD )  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปลายพระยา  จังหวัดกระบี่

ผู้รับการประเมิน  สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา    ตัวแทนแผนกต่างๆ รพ.สต.  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา   กศน.อำเภอปลายพระยา  ตัวแทนนักเรียนแกนนำสภาเด็กและเยาวชน  สภานักเรียน ตัวแทน  To Be No1 ของโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมด้นกิจการนักเรียน จำนวน  3 คน ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลปลายพระยา พัฒนาสังคม  จากการแลกเปลี่ยน  ทิศทางในการพัฒนามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในการพัฒนาเชิงระบบของการจัดบริการ มีการเชื่อมโยงประสานงานภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายภายนอกมากขึ้น ในการสื่อสารนโยบายภายในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายจะมีหลากหลายวิธี  เช่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  เวทีประชาคม ภายในมีช่องทางการสื่อสารนโยบาย และสู่การปฏิบัติ  และทุกคนรับทราบ เชื่อมโยงการทำงาน ส่งต่อ แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัยรุ่น มีเวทีถอดบทเรียน และมีวัยรุ่นร่วมด้วย และคิดว่าเป็นเวทีที่มีประโยชน์ การมีส่วนร่วมดี  สำหรับงานวัยรุ่นมีการวิเคราะห์องค์กร  บุคลากร สิ่งแวดล้อม  ระบบข้อมูล ข้อสังเกตสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพดีขึ้นมาก  การจัดคลินิกให้บริการเป็นสัดส่วน  ในการพัฒนาทักษะบุคลากร  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ได้มีการพัฒนาทั้งจังหวัดสม่ำเสมอทุกปี  เพื่อให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในแต่ละเรื่อง และหลากหลายมุมมอง ในการทำงานเน้นทีมสหวิชาชีพ เช่น กาย จิต  สังคม และบูรณาการงานกับ แม่และเด็ก  เชื่อมโยงกับงานสุขภาพจิต  งานยาเสพติด  OSCC ER  ANC  LR  PP  เวชปฏิบัติครอบครัว  งานเครือข่าย  รพ.สต.  อปท. สถานศึกษา  ครอบครัวชุมชน  อสม.  ระบบข้อมูล  มีข้อมูลครอบคลุมในทุกประเด็น

อัตราการคลอดมารดา  10-14  ปี

อัตราการคลอดมารดา  15-19  ปี

อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น

อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวร

ผลกระทบจากการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่นทั้งแม่และทารก

การคัดกรองมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่พร้อมหรือไม่พร้อม

อัตราการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธุ์  พบมากขึ้นในกลุ่มชายรักชาย  Transgender

พฤติกรรมวัยรุ่นโดยการสำรวจจากนักเรียน ม.2 ม.5  และ ปวช.2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย  การเสี่ยงโรค  อัตราการเสพแอลกอฮอล์  บุหรี่  และความพึงพอใจในระบบบริการ  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ รายละเอียดจากการวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลเชิงลึก น่าสนใจ และเป็นประเด็นความท้าทายในการทำงานเชิงรุกของพื้นที่  โครงการต่อในพื้นที่ของตนในระบบเครือข่าย  ในชุมชน  มีการทำงานเชิงรุกโดยได้รับงบสนับสนุนจาก อปท. ในการสร้างกิจการการสื่อสารเรื่องเพศกับครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  และกิจกรรมอื่นเช่น การรณรงค์ในวันต่างๆ  ความเสี่ยงเรื่องสารเสพติด  โรคเอดส์  และการจัดระบบการเข้าถึงถุงยางอนามัย สภาเด็กและเยาวชนทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่าย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงวัยรุ่นในและนอกระบบการศึกษา  แกนนำนักเรียนมีการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียนเมื่อมีปัญหา  และรวมถึงคุณครู  มีระบบการคัดกรองความเสี่ยง ด้วย SDQ  และเป็น  OHOS ของโรงพยาบาล มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน  และมีระบบส่งต่อนักเรียนที่ไม่เรียนที่เดิมไปยัง กศน.อย่างเป็นระบบ ทุก รพ.สต.มีการให้บริการสำหรับวัยรุ่นได้เข้าถึงบริการและเน้นความลับ  มีระบบการส่งต่อ  โรงพยาบาลแม่ข่าย  มีช่องทางให้วัยรุ่นเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอด เมื่อเครือข่าย รพ.สต. หรือ โรงพยาบาล ขอให้นักพัฒนาชุมชนเข้าร่วมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการการสื่อสารเชิงบวก  การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น เพื่อขยายและเป็นต้นแบบในการพัฒนา //  ในการสร้างทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวแต่ละตำบล รวบรวมจำนวนครอบครัวที่ผ่านหลักสูตร  ถึงความครอบคลุม และส่งผลอย่างไรบ้าง  ต่อการเข้าถึงปัญหาอย่ารวดเร็วของครอบครัว   และการเกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่น และครอบครัวเป็นอย่างไร  ผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีในประเด็นต่างๆของวัยรุ่น  มีความมุ่งมั่นจะร่วมมือกันช่วยการแก้ปัญหาที่เป็นองค์รวมและเน้นครอบครัวมีส่วนร่วม และ  Teen Manager ในระดับต่างๆ ​ของอำเภอทำงานไปในทิศทางเดียวกันในการแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมสุขภาพ  ฟื้นฟู   ผลกระทบทางด้านอัตราการคลอดการตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่นของอำเภอปลายพระยามีแนวโน้มลดลง 2-3  ปี  กันเพราะทีม  Teen Manager มีความเชื่อเหมือนกันคือหากมีการทำงานเชิงรุกและการวางแผนที่ดีหลังคลอดหลังแท้งของมารดาวัยรุ่น แล้วคุมกำเนิดกึ่งถาวรทันที  และครอบคลุมมากที่สุด ร้อยละ 100  จะทำให้อัตราการคลอด ของวัยรุ่นลดลงสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี ได้ตามเป้าหมาย

ผลการประเมิน  ผ่านมาตรฐาน การจัดบริการสำหรับวัยรุ่น (  YFHS & RHD )

ขอขอบคุณทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอปลานพระยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ทีมศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์