header

เยี่ยมประเมินมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (1/7/2562)

วันที่  1 กรกฎาคม  2562  กลุ่มงานวัยรุ่น ลงพื้นที่ เยี่ยมประเมินมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ( Youth  Friendly  Health  Service  &  RHD )  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลอ่าวลึก  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่

ผู้รับการประเมิน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  ตัวแทนแผนกต่างๆ รพ.สต.  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออ่าวลึก  ตัวแทนนักเรียนแกนนำสภาเด็กและเยาวชนอำเภออ่าวลึก  สภานักเรียน ตัวแทน  To Be No1 ของโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรร  จำนวน  3 คน รองนาย อบต.  จากการแลกเปลี่ยน  ทิศทางในการพัฒนามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในการพัฒนาเชิงระบบของการจัดบริการ มีการเชื่อมโยงประสานงานภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายภายนอกมากขึ้น ในการสื่อสารนโยบายภายในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายจะมีหลากหลายวิธี  เช่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  เวทีประชาคม ภายในมีช่องทางการสื่อสารนโยบาย และสู่การปฏิบัติ  และทุกคนรับทราบ เชื่อมโยงการทำงาน ส่งต่อ แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัยรุ่น มีกลวิธีแนะนำสายด่วน 1663 กับบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล  มีการทบทวนคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ( โรงพยาบาลอ่าวลึก )  จะเคลื่อนงานคุณภาพพร้อมๆกันทั้งองค์กร

การมีส่วนร่วมดี  สำหรับงานวัยรุ่นมีการวิเคราะห์องค์กร  บุคลากร สิ่งแวดล้อม  ระบบข้อมูล ด้วยการทำ Clinical  Tracer  ในการพัฒนาทักษะบุคลากร  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ได้มีการพัฒนาทั้งจังหวัดสม่ำเสมอทุกปี  และการประชุมภายนอกของเครือข่ายการทำงานวัยรุ่น  เช่น เครือข่าย  RSA , P2H

เพื่อให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในแต่ละเรื่อง และหลากหลายมุมมอง ในการทำงานเน้นทีมสหวิชาชีพ เช่น กาย จิต  สังคม และบูรณาการงานกับ แม่และเด็ก  เชื่อมโยงกับงานสุขภาพจิต  งานยาเสพติด  OSCC ER  ANC  LR  PP  เวชปฏิบัติครอบครัว  งานเครือข่าย  รพ.สต.  อปท. สถานศึกษา  ครอบครัวชุมชน  อสม. ระบบข้อมูล  มีข้อมูลครอบคลุมในทุกประเด็น

- อัตราการคลอดมารดา  10-14  ปี


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์