header

การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (26/7/2562)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์วินัย ตันติธนพรผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานเปิดโครงการ “ การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก” โดยแกนนำสตรีในรพ.สต.บ้านบางจาก ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของรพ.สต.บ้านบางจาก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 -2561 พบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด กล่าวคือ มีความครอบคลุมร้อยละ 20 ทางผู้รับผิดชอบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็น ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้อสม.และแกนนำสตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและ ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายในรพ.สต.บ้านบางจาก ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 80 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กลุ่มอสม.และแกนนำสตรีของรพ.สต.บ้านบางจาก จำนวน 90 คน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์