header

โครงการพัฒนารูปแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 (26/7/2562)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 น.พ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรได้เกิดการเรียนรู้การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบในทุกกลุ่มวัยและเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดผลงานด้านวิชาการในรูปแบบต่าง ๆแก่เขตสุขภาพที่ 11 ต่อไป โดยมีบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมจำนวน 20 คน  กิจกรรมมี บรรยายหลักการเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ  โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อภิปรายผลการวิจัยกลุ่มแม่และเด็ก  โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตัวแทนกลุ่มวัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์