header

เยี่ยมชมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (1/8/2562)

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วยนายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมชมเสริมพลังการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง "สุขสำราญห่วงใย อนามัยวัยรุ่นเข้มแข็ง" ณ โรงแรมเฮอริเทจ ระนองโดยมีนายแพทย์อุทัย จินดาพล ประธานที่ปรึกษาภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะตรวจราชการโดยนายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ประสบความสำเร็จได้นั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของพื้นที่ ขับเคลื่อนงานวัยรุ่นภายใต้ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยอนุกรรมการระดับจังหวัด มีการพัฒนาระบบบริการผ่านมาตรฐาน Youth Friendly Health Service และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 100 และเป็นจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ อัตราการคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มต่ำกว่าระดับเขต ตั้งแต่ปี 2560-2562 อัตรา 41.4,31.9 และต่ำกว่าประเทศในปี 2562 คืออัตรา 22.0 ประเทศ 27.7 และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำมารดาวัยรุ่น น้อยกว่าระดับเขตและประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน. แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 14.5 ,16.2,15.1 และ 12.5 เขตร้อยละ 20.75 , 20.72 ,18.17 และที่สำคัญกลุ่มแกนนำวัยรุ่นสุขสำราญได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนระดับประเทศ ในปี 2561


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์