header

ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2562 (31/7/2562)

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดำเนินงาน ประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้1.เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานฯ ณ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อ.ขนอม โดยเทศบาลสมัครเข้าร่วมจำนวน 5 ด้าน 6 ระบบ ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ระบบ โดยผ่านระดับพื้นฐาน 4 ระบบ ได้แก่ EHA1001 การจัดการสุขาบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร, EHA4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป, EHA6000 การจัดการเหตุรำคาญ, และ EHA9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง และผ่านระดับเกียรติบัตร 2 ระบบ ได้แก่ EHA7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และEHA9003 การออกใบอนุญาต>>เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เป็นอีกหนึ่งเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานมีความมุ่งมันในการพัฒนางาน2.เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานฯ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง โดยเทศบาลสมัครเข้าร่วมจำนวน 4 ด้าน 4 ระบบ ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 4 ระบบ ในระดับเกียรติบัตร คือ EHA2003 การจัดการคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญฯ, EHA3001 การจัดการส้วมสาธารณะ, EHA4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป, และ EHA9001 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น>>เทศบาลเมืองทุ่งสง นับได้ว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนางานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องและสามารถผ่านการประเมินรับรองได้ถึง 8 ด้าน จำนวน ระบบงาน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงานและผู้บริหารที่จะรักษาคุณภาพงาน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง>>ทั้งนี้ทุกแห่งได้ให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆควบคู่กันไปด้วย


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์