header

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดระนอง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 ครั้งที่ 2 / 2562 (26/8/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดระนอง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 ครั้งที่ 2 / 2562 ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน  นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นเลขานุการ และตัวแทนกระทรวงมหาดไทย วัฒนธรรม พัฒนาสังคมฯ ศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รวม 28 คน  สาระการประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของบูรณาการการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  มี 2 ใน 5 กระทรวงที่นำเสนอผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมกระบวนการ และผลกระทบ คือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ อัตราการคลอดมีชีพมารดา อายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่อง 4-5  ปี อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำยังเป็นปัญหา และความครอบคลุมการคุมกำเนิดกึ่งถาวรค่อนข้างน้อย และข้อมูลบางกระทรวงยังไม่มีการรายงานให้ทีมเลขานุการ และมี 8 อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ และ เทศบาลตำบลหงายอำเภอเมืองระนอง ได้มานำเสนอผลงาน การเข้าร่วมเป็น อปท. เป็นแหล่งเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2562 ประธานได้มีการแจ้งให้ ทั้ง 31 อปท.ร่วมดำเนินการดูแลในเรื่องสุขภาพประชาชนไปพร้อมๆกัน โดยใช้งบ สปสช.และไม่เป็นงบที่ค้างท่อ ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างแท้จริง และขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเตรียมแผน เตรียมคน ไปทำ Workshop  ภายในเดือนกันยายน นี้ พร้อมเตรียมข้อมูลที่สนับสนุนในการจัดทำแผนให้พร้อม เพื่อจะได้เป็นการบูรณาการแผนที่แท้จริง ไม่ซ้ำซ้อน และเมื่อคณะอนุกรรมการประชุมกันแล้วทุกกระทรวงทราบว่ามีกฏหมายบังคับ กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนแล้ว จะต้องมีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ Stakeholder ที้งหมดได้รับรู้สู่การปฏิบัติ. และสุดท้ายได้เปิดการถอดบทเรียนสิ่งดีๆของวัยรุ่นอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  และถือเป็นคิดในการทำงานที่ดีมีการบูรพาการ มีนายอำเภอและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปีองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ และเชิงสังคม เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับวัยรุ่นและเยาวชนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์