header

ประชุม "ทักษะการช่วยเหลือรายกรณี (case conference) (28/8/2562)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562  ร่วมประชุมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยกลุ่มวัยรุ่น ร่วมมือกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ  บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดการประชุม "ทักษะการช่วยเหลือรายกรณี (case conference) โดยนางสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และนางสาวรุ่งระวี  พิทักษ์กาญจน์ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ได้รายงานสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   รวมทั้งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559   และ  กฎกระทรวง โดยประชุมภาคีที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น งานแม่และเด็กของ รพ./รพ.สต./อปท.ในในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 8 อปท. เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ สร้างความเข้าใจ และเตรียมการประชุมพัฒนาระบบป้องกัน ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นหลายกรณี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกหน้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์