header

ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดชุมพร พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (2/9/2562)

วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ร่วมกับกลุ่มงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดชุมพร ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  เวลา 13:00- 15:45 น.ณ  ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายให้   นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 2 / 2562 โดยมีตัวแทน กระทรวงมหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ // หัวหน้าบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงวัฒนธรรม  ตัวแทนภาคประชาชน สภาเด็กและเยาวชน และ กระทรวงสาธารณสุข เป็นทีมเลขานุการ  สรุปประเด็นการดำเนินงานตามแผน ปี 2562 และการสรุปผลการดำเนินงานมีความ ครอบคลุมทุกกระทรวง  และประธานได้มอบหมายให้ทีมเลขานุการรวบรวมประเด็น และ นำเข้าสู่คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการในปี 2563  จังหวัดชุมพรมีความชัดเจนในการจัดการเรียนเพศวิถีศึกษา ในจำนวน 15 โรงเรียนร่วมพัฒนา มี 6 โรงเรียนที่จัดระบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 16 คาบต่อปี และสุ่มประเมินเชิงคุณภาพในการเรียนการสอนโดยบุคลากร 3 คนไปนั่งฟังในห้องเรียน นโยบายในยุทธศาสตร์ที่ 1 และกฎกระทรวงมีความชัดเจน  บ้านพักเด็กและสตรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน มีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมมากมาย เช่นการผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ผลิตหลักสูตรเพศวิถีศึกษา  2 ช่วงชั้น คือ ประถมศึกษาปี่ที่ 4-6  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมทั้งกิจกรรมพื้นที่เชิงบวกโดยเด็กคิดเด็กทำ  ส่งผลกระทบที่ดีต่อกลุ่มเด็ก  วัยรุ่น เยาวชนและเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร   อำเภอทุ่งตะโก ได้สนับสนุนงบ สปสช.มาอย่างต่อเนื่อง 7 ปี ในการสร้างทักษะการสื่อสาร ในครอบครัว และสนับสนุนโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา และราชประชานุเคราะห์ 3 ในการสร้างทักษะชีวิต ในความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา ส่งผลทำให้อัตราการตั้งครรภ์ในโรงเรียนลดลง เด็กมีทักษะ และเป็น  อปท. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2560 และยังมีแนวคิดและโครงการดีๆ  ตัวแทนภาคเอกชน  คือคุณนราดา  ประธานบ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ขอขอบคุณประธานในที่ประชุม มีความชัดเจนในการสรุปและมอบหมาย งานให้สู่แผนบูรณาการการดูแลป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป   และขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีสาระที่สำคัญหลายประเด็น และการทำงานเป็นการเชื่อมโยงบูรณาการหลายภาคส่วน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์