header

ประเมินมาตรฐานการให้บริการสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร (3/9/2562)

วันที่ 3 กันยายน 2562 งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11  ประเมินมาตรฐานการให้บริการสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service ) และ เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( RHD ) โรงพยาบาลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลปะทิว เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีระบบคุณภาพในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบองค์รวม ด้วยทีมสหวิชาชีพ   เน้นการทำงานเชิงรับและเชิงรุก เครือข่าย อปท.  โรงเรียน ครอบครัวชุมชน มีความเข้มแข็ง   เทศบาลตำบลปะทิว  สนับสนุนงบประมาณ และจัดโครงการเองโดยให้ทางโรงพยาบาลสนับองค์ความรู้ เข้าไปสร้างกิจกรรมในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปะทิว  โรงเรียนปะทิววิทยา เป็น โรงเรียน OHOS  มีการจัดการเรียนสอนเพศวิถีศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการคัดกรองนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน ระบบการส่งต่อ มีการขับเคลื่อนในระบบสุขภาพอำเภอในโครงการการสัญจรของงานแม่และเด็กทุกเดือน ( MCH Board ) การเชื่อมโยงบูรณาการงานทั้งภายในและภายนอก // งานอนามัยโรงเรียน // งานวัยรุ่น  ยาเสพติด  เอดส์ และงาน OSCC มีระบบการดำเนินงานมาหลายปี ทัศนคติของชุมชน คุณครู  โรงเรียน มีการยอมรับและมีแกนนำนักเรียนในโรงเรียน เพื่อนๆ เข้าถึงได้  มีระบบการติดตาม Case สู่โรงเรียน  ชุมชน  ครอบครัว มีระบบการดูแลในสถานบริการที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากร เครือข่ายอำเภอปะทิว งานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เครือข่ายที่มาร่วมประเมิน  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งตะโก  โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร  และทีมสังเกตการณ์จากโรงพยาบาลท่าชนะ  โรงพยาบาลมาบอำมฤตผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Youth Friendly  Health  Service  & RHD : อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์