header

ประเมินมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร (4/9/2562)

วันที่ 4 กันยายน  2562  งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ประเมินมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน  ( Youth  Friendly  Health  Service ) & RHD : อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลหลังสวน เป็นโรงพยาบาล  M2  เป็นแม่ข่ายในการดูแลโรงงพยาบาลโซนใต้ของจังหวัดชุมพร หรือ โรงพยาบาลประชารัฐ  คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในการบริการตามภารกิจในการพัฒนางานสู่ระบบมาตรฐานบริการเชิงคุณภาพสำหรับวัยรุ่น  ทีมมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน  และในกระบวนการเชิงคุณภาพภายใต้ภารกิจงานทุกแผนกของโรงพยาบาล  และเครือข่าย มีการรับทราบนโยบาย  และออกแบบแผนงานโครงการทั้งเชิงรับและเชิงรุกที่มีความสอดคล้องตามสภาพปัญหา  ความต้องการ และทรัพยากรที่มีอยู่  มีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้การอ้างอิงของฐานข้อมูลและแนวโน้มของปัญหาระบบการทำงานเป็นทีมมีความชัดเจน  การบูรณาการงาน  ระบบการส่งต่อภายในองค์กรและของภาคีเครือข่าย มีแนวทางที่สามารถปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  การเชื่อมโยงงานภายในโรงพยาบาล มีทีมสหวิชาชีพ  ที่มีจิตสาธารณะในการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  เน้นความลับและความเป็นส่วนตัว  ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นรายกรณี มีการบริการวัยรุ่นที่ครบวงจร  มีตัวแทนแพทย์อาสา  RSA  1  ท่าน ทีมร่วมกันแชร์ข้อมูล  และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งวัยรุ่นในระบบสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  กลุ่มเปราะบาง   และแรงงานที่ย้ายถิ่นมาตามฤดูกาล

สร้างระบบงานที่มีความเข้มแข็งทั้งเชิงรับและเชิงรุก  ในสถานศึกษา  มีระบบการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา  ระบบการช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านต่างๆ  ในโรงเรียน  มีแกนนำนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อให้เด็กเข้าถึงเบื้องต้นเมื่อมีปัญหา  ในชุมชนพัฒนาทักษะ อสม. จำนวน  150 คน ในด้านการให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยง   ครอบครัวที่เสี่ยง  เข้าระบบบริการสาธารณสุข  เทศบาลตำบลวังตะกอ  สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการทำงาน

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเกี่ยวกับปัญหา หรือความเสี่ยงของวัยรุ่นและเยาวชน   มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น  แม้กระทั่งปัญหาสุขภาพด้านโภชนาการในโครงการวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน  นักโภชนาการ  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทุกโครงการมีการติดตามประเมินผล  และมี  CQI  และ  Model   ต่างๆ  เพื่อพัฒนาต่อยอดงานขอขอบคุณ  แพทย์หญิงอังคณา  นาคอุบล  เป็นทีมนำในการร่วมประเมินในวันนี้  รวมทั้งบุคลากรทุกแผนก  เครือข่าย  งานส่งเสริมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งตะโก  ผู้สังเกตการณ์   โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร  โรงพยาบาลพะโต๊ะ  โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน  ประเมินโดยทีมกลุ่มงานวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราชผลการประเมิน  ผ่านมาตรฐาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์