header

ประเมินมาตรฐานการให้บริการสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร (5/9/2562)

วันที่ 5 กันยายน 2562  โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ขอรับการเมินมาตรฐานการดูแลวัยรุ่น #การให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ( Youth Friendly Health Service ) &  อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  หรือ พชอ.วัยรุ่น ( RHD ) นายแพทย์ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ( เป็นผู้คอยดูแลการเตรียมการนำเสนอ และสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และ ออกแบบและ ทำ PPT ในการนำเสนอ ) และ ดร.ฌิชากร 

เพิ่มพรสกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และตัวแทนแผนกที่เกี่ยวข้อง  รองสาธารณสุขอำเภอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลละแม นักพัฒฯ อบต.ละแม  หัวหน้าโครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่ ( คุณอนุ สง่าเรืองฤทธิ์ )ประธานบ้านเอื้อพรองค์กรสาธารณประโยชน์ ( นางนราดา แก้วนาพันธ์ )  ร่วมแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระบบคุณภาพในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  เพื่อสร้างระบบบริการให้วัยรุ่นได้เข้าถึงบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เน้นความลับในการออกแบบกิจกรรมแผนงานโครงการ  มีการนำข้อมูลประเด็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย และจากการวิจัยของทีมงานสนับสนุนดังนี้

1.ติดสารเสพติด

2.ด้านอารมณ์ ความเครียด ความรุนแรง ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย

3.อุบัติเหตุ ทางการจราจร

4.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

     ในการทำงานเชิงรับและเชิงรุกจะมีกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาทั้ง 4 ด้าน และประกอบกับมี NGO 2 แห่ง ให้การดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง มีการเชื่อมโยงการดูแลด้านต่างๆ กับโรงพยาบาล ในปัญหาเหล่านี้  ในโรงเรียนประถมและขยายโอกาส ตั้งแต่ ประถมปีที่ 4 และมัธยม ได้เข้าไปสนับสนุนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และได้เก็บข้อมูลทำการศึกษาวิจัยพบว่าส่งผลกระทบในการสร้างทักษะชีวิต เด็ก ครู และเจ้าหน้าที่  ในโรงเรียนละแมวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระบบการคัดกรองนักเรียน ( OHOS ) รวมทั้งระบบการช่วยเหลือนักเรียน. นักเรียน กศน. และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คุณครูมีทัศนคติที่ดีในเรื่องเหล่านี้ เปิดโอกาส ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนต่อ  แม้มีปัญหาหรือก้าวพลาด และในระบบการทำงานสุขภาพอำเภอ หรือ พชอ.อุบัติเหตุถนนสายรองนับเป็นปัญหาในการขับขี่ ไม่สวมหมวกกันน๊อค ได้มีแผนการรณรงค์และให้ความรู้ โดยมีตำรวจ และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดำเนินการ และกำลังรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ต่อไป ในเชิงรุกมีแกนนำ อสม.เปิดบริการเชิงรุก เพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงเวชภัณฑ์ ถุงยางอนามัย ความรู้ ที่ตลาดใต้เคี่ยมทุกสัปดาห์  และที่บ้านเอื้อพร ในการให้บริการวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุก รพ.สต.มีระบบการให้บริการตามศักยภาพ มีระบบการส่งต่อแม่ข่าย ในปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ ในโรงพยาบาลละแมทุกแผนกมีการทำงานติดต่อเชื่อมโยงกัน รับทราบนโยบาย มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน มีระบบการเฝ้าระวังและให้การดูแลแบบองค์รวม ครบทุกมืติ รับบการส่งต่อสู่ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน หรือไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่าผลผลิตที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น งานจิตเวชคอยติดตาม พัฒนาการ สร้างความมั่นใจให้แก่มารดาในการเลี้ยงดูลูก ไม่มีพัฒนาการล่าช้า ไม่มีการทำร้ายหรือทิ้งเด็ก

ในมุมของโรงพยาบาลชุมชนต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลคุณภาพชีวิตวัยรุ่น วัยเรียน เยาวชน รวมทั้งครอบครัว ในทุกประเด็นปัญหาและความเสี่ยง บุคลากรและเครือข่ายมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่พึงจะมี สำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชน อปท.ทุกแห่งมีการสนับสนุนสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ รวมทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล#ขอขอบคุณเครือข่ายอำเภอละแมทุกที่ที่ให้การสนับสนุน // งานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และการเปิดให้โรงพยาบาลอื่นๆได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน // ขอบคุณที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหา // ขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแมและทีมงานทุกๆท่าน

ผลการประเมิน  ผ่านมาตรฐาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์