header

ประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ภาคใต้ รุ่นที่ 1 (22/10/2562)

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ในภาคใต้รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโรงแรมเดอะพีค บูติค อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำวยการศูนย์อนามัยที่ 11 กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ในภาคใต้รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนพ่อแม่ จากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่แบบ BBL ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยโดยสนับสนุนให้ บิดา มารดา และผู้ปกครองเด็ก จัดกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ร่วมกับเด็กและโครงการหนังสือเล่มแรกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมองและให้ความสำคัญกับช่วงพัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานและการพัฒนาการของสมองกับการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้ Brain-based-Learning เป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอื่นๆร่วมกับสื่อการเรียนรู้ต่างๆจะทำให้เด็กสนใจ เข้าใจ เรียนรู้ และรับไว้ในความทรงจำระยะยาว ทั้งยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จึง จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ในภาคใต้ขึ้น โดยแบ่งการจัดประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จากเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 รุ่นละ 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมจากสโมสรโรตารี่สาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากคุณทองดี วนธรรมพงศ์ นายกสโมสรโรตารี่สาทรเป็นประธานเปิดการประชุม ในครั้งนี้ด้วยCr.เรื่อง CLUSTER แม่และเด็ก ภาพ PR HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์