header

ประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ในภาคใต้ รุ่นที่ 2 (29/10/2562)

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ภาคใต้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์โรงแรมเดอะพีค บูติค อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายทองดี วนธรรมพงศ์ นายกสมาคมโรตารีสาทร กรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดยคุณทรงสมร พิเชียรโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยาย อภิปราย และเสวนา ให้ความรู้ "โรงเรียนพ่อแม่ BBL" ดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด อาจารย์พิเศษ รพ.รามาธิบดี2.แพทย์หญิงนนธนวนัญท์ สุทรา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กแห่งชาติ3.แพทย์หญิงพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี4.นายนวพล มารักษา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวหิน5.นางสาวมัญช์ชญา ชวาฤทธิ์  พยาบาลวิชาชีพ สถาบันสุขภาวะเขตเมือง6.นางกนกพร นาคปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาบรรยาย สโมสรโรตารีกับหลักโรงเรียนพ่อแม่ BBL โดยคุณปิยบุตร ธรรมขันต์ อดีตนายกสโมสรโรตารีสาทร กรุงเทพฯ จากนั้น แบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมประชุม สาธิตกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ BBL และแบ่งกลุ่มย่อยสร้างหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ BBLผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จากเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมจากสโมสรโรตารีสาทร กรุงเทพมหานครการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ แบบ BBL ในภาคใต้ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนพ่อแม่ จากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่แบบ BBLซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยโดยสนับสนุนให้ บิดา มารดา และผู้ปกครองเด็ก จัดกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า ร่วมกับเด็กและโครงการหนังสือเล่มแรกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสมองและให้ความสำคัญกับช่วงพัฒนาการของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานและการพัฒนาการของสมองกับการเรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ทั้งนี้ Brain-based-Learning เป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอื่นๆร่วมกับสื่อการเรียนรู้ต่างๆจะทำให้เด็กสนใจ เข้าใจ เรียนรู้ และรับไว้ในความทรงจำระยะยาว ทั้งยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์