header

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานผู้ป่วยใน (29/10/2562)

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยใน จำนวนทั้งหมด  17 คน พบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ 3 คน และเนื่องด้วยภารกิจตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่ 4  คือ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล และเพื่อ สืบสานความต่อเนื่องโครงการ  หมอฮุยชวนวิ่ง  ของผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11  ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่  ทางกลุ่มงานผู้ป่วยใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เจ้าหน้าที่  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  กินอาหารที่เหมาะสม  โดยจัดตั้งgroup lineคนสวยหุ่นดี ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ส่งรูปกิจกรรมการออกกำลังกาย ในแต่ละวัน ในgroup  line เพื่อให้มีการกระตุ้นซึ่งกันและกัน  มีการไปร่วมกิจกรรมวิ่งfun runหรือ ไปร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน มีการยกย่องชื่นชม  บุคลากรในฝ่ายที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  มีแนวโน้ม  BMIที่ดีขึ้น มีการเล่าสู่กันฟังถ่ายทอดบทเรียนคนที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  มีการออกกำลังกายพร้อมกันในตอนเช้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการ สรุประยะเวลา 6 เดือน  ที่เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ผลลัพธ์สภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์