header

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม ผ่านนโยบาย พชอ.ประจำปีงบประมาณ 2563 (30/10/2562)

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม ผ่านนโยบาย พชอ.ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่11 เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1.ศูนย์พัฒนาการสาธารสุขมูลฐานภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

2.ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีฯ

3.สำนักงานควบคุมโรคที่11 จ.นครศรีธรรมราช

4.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี

5.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11.1 สุราษฎร์ธานีโดยมีประเด็นหารือในที่ประชุมดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบการทำงาน

2. การแต่งตั้งคณะทำงานระหว่างศูนย์วิชาการ และการทำข้อตกลงการดำเนินการร่วมกันของศูนย์วิชาการเขต11(MOU)

3. กำหนดพื้นที่เป้าหมายและประเด็นความสำเร็จ (จังหวัดละ 2พื้นที่)

4. กำหนดระยะเวลา/แผนการขับเคลื่อน

5. การสร้างคุณค่า/เวทีเชิดชูเกียรติจากการประชุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเด็นต่างๆที่จะสามารถสร้างความร่วมมือกันในการดำเนินงานได้ในอนาคตไว้เป็นการเบื้องต้น ซึ่งจะต้องมีการประชุมกันอีก เพื่อคุยในรายละเอียดและความต่อเนื่องต่อไป**หมายเหตุ: การดำเนินตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิตจำนวน 14 ตำบล จาก 518 ตำบล ดังนี้ 1. จังหวัดชุมพร ได้แก่ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี และตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ 

2. จังหวัดระนอง ได้แก่ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น และตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ

3. จังหวัดพังงา ได้แก่ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว และตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง

4. จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง และตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง

5. จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง และตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา

6. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล และตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี 

7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลวัง อำเภอท่าชนะภาพ/ข่าว Cr.กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์