header

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (29/10/2562)

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562

>> กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ  กรุงเทพฯ โดยสาระสำคัญจากการประชุม มีดังนี้>>นโยบายและข้อคิดของท่านอธิบดีต่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ชี้เป้าแล้วว่า "การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ให้ใช้การจัดการผ่าน cluster ที่มี LCA เป็นแผนที่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (PP&P Excellence)  โดยใช้เครื่องมือ  PIRAB, HL ผ่านA2IM ให้เกิด smart citizen ใน smart city ที่ทำให้ LE 85 ปี และ HALE 75 ปี โดยที่ต้องนิยาม HL ให้ชัด PP&P เปิดแนว Protection สนองการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ และการตรวจนิเทศงานกระทรวงฯ ที่ไม่เน้น KPI and PA : ดังนั้น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ท่าน ผู้บริหารให้ดำเนินการเร่งด่วน ร่วมกับเขตสุขภาพ ร่วมกับ ส่งเสริมสุขภาพ 3 ข้อหลักๆ คือ

1) กำหนด สร้างฐานข้อมูล อวล ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจริง เช่น น้ำ อาหาร อากาศ ที่ตอบสนอง SDGs ด้วย

2) แผนองค์รวมการขับเคลื่อน ในการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ให้เกิดการ monitor and surveillance 

3) ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายกรมอนามัยและกนะทรวงสาธารณสุข

4) การกำกับและขับเคลื่อนงาน โดยระบบ smart regulation อนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการผ่าน "ผู้ตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อม" หรือ Env H Inspector >> และจากการพูดคุยในเวที ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับ template ของตัวชี้วัดที่ได้มีการพูดคุยในเวทีการประชุมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพมีการปรับวิธีการ เช่น การใช้ teleconference การจัดทำ e-learning เป็นต้นภาพ/ข่าว  Cr. กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์