header

ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (1/11/2562)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรกลุ่มงานผู้ป่วยใน เข้าร่วมประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและวางหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้

1.แจ้งเกณฑ์การประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

2.การระดมความคิดของผู้รับผิดชอบงาน IC ของทุก ร.พ.จัดทำคู่มือการจัดระบบบริการ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Modual NST IC ) เครือข่ายปฐมภูมินครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็น มารตฐานเดียวกันทั้งจังหวัด ภาพ/ข่าว Cr.ขนิษฐา  ภักดี


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์