header

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 (8/11/2562)

นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบ 2563 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนโฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2579 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ศูนย์อนามัยที่ 11 จึงได้ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ อันได้แก่ 1) ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย 2) สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4) อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 5) ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 28 ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม เท่าเทียมเต็มพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชน จึงจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างข้อตกลงร่วมดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ กลไกการขับเคลื่อน และกําหนดแนวทางการสร้างนโยบายสาธารณะของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและยุทธศาตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 ท่าน ซึ่งคาดว่าจะเกิดแนวทางการสร้างนโยบายสาธารณะ ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อตกลงร่วมดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ตลอดถึงการเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพและจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11 เรื่อง/ภาพ PR HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์