header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (28/11/2562)

วันที่  26-28 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี  จัดโดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย ตามยุทธศาสตร์การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดร้อยละของกฎหมายระดับพรบ. และระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนาที่ทันต่อสถานการณ์ และร้อยละจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จนท.ส่วนกลาง, ศูนย์อนามัย กรมอนามัย และ จนท.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ เพื่อ- เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง กลไกคณะกรรมการสาธารธารณสุขจังหวัด และคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ- เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของกฎหมายสรุปสาระการประชุมดังนี้- พิธีเปิดการประชุมโดย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมาย กรมอนามัย- การอภิปราย เรื่องเทคนิคการทำหน้าที่การเป็นเลขานุการและการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ และคณะ- การอภิปรายกลุ่ม เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมอนามัยลุ่ม 1 ตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        - ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนและการดำเนินงานกลุ่มที่ 2 พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559        - สถานการณ์ในการขับเคลื่อนงานตามพรบ.        - ชี้แจงแนวทาง/แผนการขับเคลื่อน  คสจ. งานให้คำปรึกษาตอบข้อหารือและการยกร่างข้อบัญญัติ งานอุทธรณ์        - ชี้แจงการสนับสนุนขับเคลื่อนประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดผู้เข้าร่วมประชุม  น.ส.เกศรา วัฒนสมัย ตำแหน่งนิติกรภาพ/ข่าว   by..กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์