header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย (29/11/2562)

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี จัดโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ตชว.ที่16 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอวล.ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลางและศูนย์อนามัย กรมอนามัย จำนวน 60 คน  โดยวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสรอแนะต่อมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Standard Operation Procedure) ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยกิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย- ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดยผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม- บรรยายเรื่อง กลไกการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยกรมอนามัย โดย นายเจริญ หาญปัญจกิจ นวก.สธ.ชพ.- ชี้แจงรายละเอียดของร่างคู่มือระบบบัญชาการเหตุ. และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Standard  Operation  Procedure)  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย กรมอนามัย โดยน.ส. อินทิรา สุถาเพ็ชร์ นวก.สธ.ชำนาญการ- ระดมความคิดเห็นต่อชี้แจงรายละเอียดของร่างคู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Standard Operation Procedure) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กรมอนามัย- สรุป ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุมผู้เข้าร่วมประชุม  ศูนย์อนามัยที่ 11 ประกอบด้วย1.น.ส.วรัญญ์ศิชา พงศ์ธนากูล นวก.สธ.ชก.2.น.ส.เกศรา วัฒนสมัย นิติกรภาพ/ข่าว  by..กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์