header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช (ITA) (29/11/2562)

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส่ตามเกณฑ์ประเมินป.ป.ช (ITA) ณ รร.เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน  ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดกรมอนามัย วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อ1.เพื่อสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมและความผูกพันในการป้องกันทุจริตของบุคลากรให้เข้มแข็ง2.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการพัฒนากำหนดนโยบายการป้องกันเเละสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส่ของหน่วยงานสรุปสาระการประชุมดังนี้- ในส่วนของความโปร่งใสในปี63 ไม่เป็นตัวชี้วัดของกรมอนามัยแต่ทุกหน่วยงานต้องทำเพื่อรวบรวมส่งในภาพรวมของกรมอนามัยส่ง ป.ป.ช. - จากการทำแบบสอบถามปี62>>คะแนน IIT มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (คะแนนภาพรวมของกรมอนามัยดูจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน มี5 ตัวชี้วัด คือ 1.การปฏิบัติตามหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต)- คะแนนของศูนย์อนามัยที่11คะแนนรอบ5 เดือนแรกปี62 ได้คะแนน 81.33 และคะแนน5 เดือนหลังปี62ได้คะแนน91.27 ซึ่งมีส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องมีส่วนในบางขัอที่ต้องมาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีถูกต้องในการทำงาน คือ ในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ต้องมีกระบวนการยืม/คืน พัสดุที่ขัดเจนแบะสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อได้ปฎิบัติในทางทิศทางเดียวกันOIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มี2 ตัวชี้วัด 48 ประเด็น>>ต้องขึ้นข้อมูลหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน1.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ2.การป้องกันการทุจริต>>ซึ่งขอมูลต้องเป็นปัจจุบันและอัพเดตสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันต้องร่วมกับทางกลุ่มงานไอทีในการอัพเดทข้อมูลหน้าเวปไซต์ข้อมูลที่ต้องขึ้นหน้าเวปไซด์ให้เป็นปัจจุบันมี 48 ประเด็นงานดังนี้1.โครงสร้าง2.ข้อมูลบริหาร3.อำนาจหน้าที่4.แผนการขับเคลื่อนงาน5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง7.การประชาสัมพันธ์8.Q&A9.Social Network10.แผนการดำเนินงานประจำปี11.แผนการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน12.การปฏิบัติงาน13.มาตรฐานการปฎิบัติงาน14.มาตรฐานการให้บริการ15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ16.รายงานผบการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ17.E-Service18.แผนการใช้งบประมาณประจำปี19.รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ22.การประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี25.นโยบายของบริหารทรัพยากรบุคลากร26.การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารส่วนบุคลากร27.หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี29.แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต30.ช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร35.การมีส่วนร่วมของผู้บริการ36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร39.แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี42.มาตรการเผยแพร่จ้อมูลต่อสาธารณะ43มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง45.มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต46.มาตการป้องกันการรับสินบน47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจEIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(ผู้รับบริการ, เครือข่ายต่าง,ผู้รับจ้างทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)มี 3 ตัวชี้วัด1.คุณภาพการดำเนินงาน- การปฎิบัติงาน/ใช้บริการตามขั้นตอน- การให้บริการเท่าเทียมกัน- การใช้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา- การให้ข้อมูลเท่าเทียมกัน- การร้องขอให้จ่ายเพื่อแลกกับการอนุมัติ- เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชน2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร- การเผยแพร่ข้อมูลในหน่วยงาน- เข้าถึงง่าย- มีช่องทางชัดเจน- มีช่องทางการรับข้อติชมในการบริการ- มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต3.การปรับปรุงระบบงาน- การปรับปรุงคุณภาพให้บริการ- การนำเทคโนโลยีในการดำเนินงาน- การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน/ให้บริการ- ความพยายามในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสการควบคุมความเสี่ยงในการทจริต- การควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ- ระบบเงินทอนโรงแรมหรือการซื้อยามาตฐาน  COSO 20131.สภาพแวดล้อมการควบคุม- องค์กรมีควาซื่อตรงทางจริยธรรม- คณะกรรมการแสดงความรับผิดขอบในการกำกับดูแล- คณะกรรมการและบริหารมีอำนาจสั่งการชัดเจน- องค์กรจูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน- องค์กรมีส่วนผลักดันในการควบคุมภายใน2.การประเมินความเสี่ยง- กำหนดเป้าหมายชัดเจน- ระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม- พิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริต- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมความเสี่ยง3. กิจกรรมการควบคุม- ควบคุมความเสียงที่ยอมรับได้- พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการควบคุมนโยบายสามารถปฏิบัติได้4.สารสนเทศและการสื่อสาร- องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ- มีการสื่อสารข้อมูลภายใน- มีการสื่อสารหน่วยงานภายนอก5. กิจกรรมกำกับติดตามและการประเมินความเสี่ยง- การติดตามและการประเมินผลกระทบภายใน- ประเมินความเสี่ยงและสื่อสารของการควบคุมภายในให้ทันเวลาและเหมาะสมกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยง1.Corrective การแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก2.Prevenive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำ3.Detective การเฝ้าระวัง สอดคล้อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง4.Forescating การพยากรณ์ประเมินความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน1.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต2.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง3 .ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารการจัดการทรัพยากรของรัฐขั้นตอนการประเมินควาทเสี่ยงทุจริต1.การระบุความเสี่ยง2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง3.เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง4.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง5.แผนบริหารความเสี่ยง6.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง7.จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง8.การจัดทำรายงานกระบวนการความเสี่ยง9.การรายงานผลการดำเนินงานตามปผรการบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นอื่นๆ-การส่งรายชื่อคนดีศรีอนามัยภายใน 11 ธันวาคม 2562-หน่วยงานต้องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ-หน่วยงานสามารถส่งประกวดหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย สามารถส่งรายชื่อวันที่ 30 ธันวาคม 62-หน่วยงานต้องยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลัก 3ห่วง 2 เงื่อนไข (พอเพียง  พอประมาณ มีภูมิคุ้มครองมีเหตุผล)และความรู้คู่คุณธรรม-กรมอนามัย องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมร่วมสร้างคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"-พระราชบัญญัติ มาตรการจริยธรรม 2562 มี 7ข้อดังนี้1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ2.ซื่อสัตย์สุจริตมีสำนึกสิ่งที่ถูกต้อง3.กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง4.คิดถึงประโยช์ส่วนรวม5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน6.ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฎิบัติ7.ดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี-การรับของขวัญจากหน่วยงานภายนอกหรือบริษัทต่างๆรับได้ไม่เกิน3,000บาทผู้เข้าร่วมประชุม1.นางสาวจิราพร เหมทานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข(สิ่งแวดล้อม)2.นางภัสราภรณ์ รอดพันชู  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการภาพ / ข่าว  by..กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสารประกอบการประชุมhttps://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ltivC5EpjH3vAcyqPiTsGPosnNlk1nTx?usp=drive_open


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์