header

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 (27/11/2562)

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563  ในระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน  2562   ณ ห้องปะการัง โรงแรมมาร์ลิน โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อให้เครือข่ายระดับอำนวยการ ทั้งภาคการศึกษาและสาธารณสุข มีโอกาสแลกเปลี่ยนการทำงาน และ ร่วมวางแผน การขับเคลื่อนงาน เพื่อเด็กวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามรถดูแลตนเองได้  การประชุมครั้งที่นี้ มีผู้เข้าประชุมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 13 เขต 7 จังหวัด  เทศบาลนคร ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดจำนวนมากใน 3 จังหวัด คือนครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และภูเก็ต   และ ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข และวัยเรียน ใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ทั้ง   7 จังหวัด  ในเขตสุขภาพที่ 11 และผู้แทนจากสำนักทันตสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 55 คน  สถานการณ์สุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียน ในเขต 11 แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ตำกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศมาโดยตลอด (ร้อยละเด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) ในปีงบประมาณ 2562 ของเขตสุขภาพ ที่ 11 และ ประเทศ เท่ากับ 64.91 ,   70.09 ตามลำดับ และ จากการสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของเด็กวัยเรียน ด้านทันตสุขภาพ ปี 2560 โดยกรมอนามัย พบว่า ร้อยละเด็ก 12 ปี ในเขตสุขภาพที่ 11 แปรงฟันหลังอาหารกลางวันเพียง ร้อยละ 6.3 ซึ่งต่ำกว่า ระดับประเทศ และต่ำเกือบที่สุด เมื่อเทียบกับเขตสุขภาพอื่นๆ จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และการประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟัน ในโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่ง ทีมอำนวยการ ทั้งภาคการศึกษา และสาธารณสุข เป็นผู้มีบทบาทสำคัญการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ ผ่านระบบการสั่งการ และติดตาม นอกจากนี้ยังมีระบบรายงาน บน web online  ที่ทำให้ ทีมอำนวยการสามารถ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างสะดวกด้วย  การจัดประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ทญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย) และประธานคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ที่ทำให้เช้าใจ การดำเนินของโรคในช่องปาก เพื่อให้ทุกภาคี ร่วมกันทำงานตามบทบาทของตนเอง  ผศ.ทญ.ดร. ปิยะนารถ  จาติเกตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้ข้อเสนอแนะ ด้านการสื่อสาร ในการทำงานร่วมกัน และ  ได้รับเกียรติจากนาง อัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน  และจากมติที่ประชุม ยังเห็นการขับเคลื่อนงานผ่านระบบอำนวยการมีความสำคัญในการผลักดันงานมาก จึงมีข้อสรุปให้มีการเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่อำนวยการที่ดำเนินการได้ผลดี  ในปลายการศึกษา (เดือน มกราคม 2562) โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ที่มีในระบบเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ และ ให้พื้นที่ส่งรายละเอียดเรื่องราวในกระบวนการจัดการ และสิ่งดีๆ เพื่อให้พื้นที่อื่นๆได้เรียนรู้กระบวนการสู่ความสำเร็จ จากพื้นที่โดยตรง และ เป็นการเสริมพลังการทำงานในพื้นที่ด้วยเอกสารการประชุม :https://drive.google.com/drive/folders/1evDypNHUfvfzacED-ucQpzbxfcwXGp9H?usp=sharingเพลงเทิดพระบิดา : https://youtu.be/czPF2SSwqAQรูปกิจกรรม : https://facebook.com/qr?id=2709718419090724


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์