header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "EHA Forum 2019 : GREEN for all" (28/11/2562)

วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.วรัญญ์ศิชา พงษ์ธนากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "EHA Forum 2019 : GREEN for all" จัดโดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและจนท. กรมอนามัย/อปท./สสจ.  จำนวนกว่า 700 คน  การประชุมครั้งนี้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์:สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีตัวชี้วัด: ร้อยละของอปท. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี> วัตถุประสงค์ เพื่อ- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.- แลกเปลี่ยนเรียนรู้พท.ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.- เชิดชูเกียรติ อปท. ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ระดับเกียรติบัตรโดยสามารถสรุปสาระการประชุมดังนี้- พิธีเปิดกาประชุมโดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสธารณสุข. กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย- การบรรยายความพร้อมของท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสาธารณสุข- บรรยายพิเศษ. การพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- การอภิปราย ก้าวต่อไปของคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA) สู่ GREEN for All โดย- นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย- นพ.กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย- ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้านกาประเมิน LPA ดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์วรเชษฐ์ เขียวจันทร์  นักวิชาการอิสระ- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EHA กับการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตามมาตรฐานกระบวนงาน EHA 1000-4000- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ได้แก่ วัยแม่และเด็ก. วัยเรียนวัยรุ่น. วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ- นิทรรศการคลินิกให้คำปรึกษาEHAรายประเด็น และนิทรรศการด้านส่งเสริมสุขภาพ- พิธีมอบหนังสือรับรอง โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ. แก่1. สสจ.ที่มีอปท.สมัครเข้าร่วมการประเมินรับรอง EHA ครบทุกแห่ง (ปี2557-2562)  จำนวน 23 จังหวัด เขต 11 มีจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับรางวัล2. โล่ห์ประกาศเกียรติคุณอปท.ที่สามารถต่อยอดการพัฒนา EHAในประเด็นน้ำประปาที่ดำเนินการโดยอปท. (EHA  2001)ในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาตามกระบวนการ "Water Safety Plans) จำนวน1 แห่ง3. อปท.ที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท.(EHA) ในระดีบเกียรติบัตร จำนวน 476 แห่งภาพ/ข่าว  by..กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์