header

กลุ่มงานผู้ป่วยในร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2563 (28/11/2562)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มงานผู้ป่วยในร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.30-16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล2.สร้างความเป็นเอกภาพในบุคลากรทางการพยาบาลส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพในจังหวัดมีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สภาการพยาบาลกำหนด มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นสาระการประชุม มีดังนี้1. แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการ(สำหรับ รพ ศูนย์อนามัยที่11  เทศบาล  ค่ายวชิรวุธ   ให้ศึกษาตัวชี้วัด ไปพลางๆ  เผื่อปี2564  ต้องทำ )2. สรุปผลการจัดวันพยาบาลชวนวิ่ง  27 ตค 62รายรับ  297,000 บาทรายจ่าย  48,000 บาทเหลือ 270,300 บาทงานวันพยาบาลแห่งชาติ  รายรับ  51,330บาท  มอบทุนเด็ก 12ทุน  24;000 กรอบเกียรติบัตร  28,000บาท3 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2563- จะมีการประเมินQAไขว้กัน ตามโซนโซนที่ 1  >> ท่าศาลา  ขนอม นบพิตำ  พรหมคีรีโซนที่ 2 >> หัวไทร เชียรใหญ่  เฉลิม ปากพนังโซนที่ 3 >>  ชะอวด  ร่อน จฬาภรณ์ ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขันโซนที่ 4>> ฉวาง พิปูน  ถ้ำ  พ่อท่านคล้ายโซนที่ 5  >> ลานสกา พระพรหม  มหาราช  ร่อนพิบูล  นาบอน4 การจัดตั้งชมรมพยาบาล - ให้ทุก รพ.  ไปสำรวจ รายชื่อ สกุล  ของพยาบาล  ให้เป็น ปัจจุบัน รวมไปถึง7 รพ.สต. ในพื้นที่    ส่งมาให้พี่กุ๊ก  สสจ  ทำทะเบียน ชมรม พยาบาล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในกลางเดือนธันวาคม- พยาบาลทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมพยาบาล  ค่าสมัคร 500 บาท  ตลอดชีพ  และคนที่เคยสมัครใว้ก่อนแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มมี  กันยา  มังสาทอง  วาสนา ศิริวรรณ  รัตติกาล  สุภาพ  อารีย์ สุขสวัสดิ์ - มีใบสมัครชมรม พยาบาลให้มากรอกส่ง พร้อมแนบรูปถ่าย  รอพี่กุ๊ก ส่งมาให้  ให้ใส่ลำดับรายการไปด้วย- กรณีเสียชีวิต ให้ศพละ 2,000 บาท  พวงหรีด 1,000 บาท- สิทธิประโยชน์ของการจัดตั้งชมรมพยาบาล>> ร่วมกิจกรรมวันพยาบาล>> จัดประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี  1ครั้ง/ปี>> มีเวที ให้นำเสนอผลงานวิชาการ นำเสนอcase  ระดับ รพสต  รพ  ชุมชน เพื่อพัฒนางาน และเพื่อความก้าวหน้าของงาน5 ทีม สสจ  ให้หนังสือ พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พศ  2562  มา3เล่ม  ให้ ผอ  1เล่ม  ฝ่ายการพยาบาล1เล่ม  ฝ่ายเวชปฏิบัติ1เล่ม- ฝากเรียนถาม ผู้อำนวยการว่า รพ  จะเปิดPCC  หรือไม่ผู้เข้าร่วมประชุม  ชนธิรา  พูนขันธ์  สุภาพร ผลกล่ำรายงานโดย  นางสาว ชนธิรา พูนขันธ์  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์