header

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สร้าง ซ่อม เสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่11 (6/1/2563)

วันที่ 6 มกราคม 2563  นายภาณุวัชร เพชรรัตน์ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สร้าง ซ่อม เสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่11 : กรณีศึกษา ชมรมรักษ์สุขภาพ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุครบวงจร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองนก จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อบต. อสม. และผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 60 คน จากการพูดคุยและทบทวนสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมพบว่าผู้อายุมีโรคประจำตัวซึ่งเกิดจากการไม่มีความรู้ในการ ดูแลตนเอง รวมถึงลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลไม่ทั่วถึง ทางผู้จัดทำโครงการจึงได้ใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ด้านอาหารและ โภชนาการ ด้านการออกกำลังกาย ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ผลจากการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ สร้าง ซ่อม เสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร สามารถเป็นต้นแบบในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆได้อย่างยั่งยืนรายงาน : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุภาพ : PR011


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์