header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร (6/1/2563)

วันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 9.30 -12.30 น. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการประปาภูมิภาคเขต 4 และ กปภ.สาขาท่าแซะ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ม.10 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  เพื่อติดตามและสำรวจสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการและเฝ้าระวังโดยชุดทดสอบภาคสนาม โดยมีกิจกรรมดังนี้1. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม2. ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวังโดยวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ตัวอย่าง คือ- น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรอง นพค.- น้ำบาดาลผ่านกรองชุดเล็ก จุดโรงอาหาร- น้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล- น้ำฝนจากถังเก็บน้ำฝนในโรงเรียน- น้ำประปาผิวดิน ม.10 อบต.รับร่อ- น้ำในลำธารฝายชลประทาน3. ดำเนินการเฝ้าระวังด้วยชุดทดสอบภาคสนาม พร้อมทั้งมอบและสาธิตการใช้ชุดทดสอบน้ำยา อ.11 เพื่อใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคด้านแบคทีเรียข้อค้นพบและเสนอแนะจากการลงพื้นที่1.จุดบ้านกรองน้ำที่สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปัจจุบันชำรุด ไม่สามารถเดินระบบได้ตั้งแต่ เมษายน 2562 แต่อยู่ในช่วงระยะประกันโรงเรียนประสานแจ้งหน่วยงานเจ้าของรับทราบและจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้(แต่ใช้เวลานาน) ปัจจุบันโรงเรียนแก้ไขจุดบ้านกรองน้ำที่สร้างโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ให้นักเรียนบริโภคน้ำจากจุดนี้แทน2.หลังจากได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะบาดาลให้จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่า น้ำบริโภค-อุปโภคในโรงเรียนเพียงพอ3.ครูในโรงเรียนยังไม่มีประสบการณ์และทักษะในการดูแลจุดบ้านกรองน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดวิธีและเทคนิคการดูแลเครื่องกรองน้ำที่ถูกต้อง4.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับดี ห้องส้วมเพียงพอ จุดล้างหน้าแปรงฟันยังขาดกระจก สุขลักษณะโรงครัวอยู่ในเกณฑ์ดี ขาดบ่อดักไขมัน จัดการขยะด้วยตนเองโดยการคัดแยก หมักทำปุ๋ย และบางส่วนเผา5.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการ ในการลงสนับสนุนพื้นที่ ร.ร.ตชด.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์