header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล จ.ชุมพร (6/1/2563)

วันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านพันวาล ม.11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  เพื่อติดตามและสำรวจสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการและเฝ้าระวังโดยชุดทดสอบภาคสนามโดยมีกิจกรรมดังนี้1. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม2. ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวังโดยวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัวอย่าง คือ  น้ำบาดาลผ่านเครื่องกรอง(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)3.ดำเนินการเฝ้าระวังด้วยชุดทดสอบภาคสนาม พร้อมทั้งมอบและสาธิตการใช้ชุดทดสอบน้ำยา อ11 เพื่อใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคด้านแบคทีเรียข้อค้นพบและเสนอแนะจากการลงพื้นที่1. น้ำบาดาลต่อมาปรับปรุงคุณภาพ ณ จุดบ้านกรองน้ำที่สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเชื่อมต่อมาจุดบ้านกรองน้ำที่สร้างโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (ควรจัดการเรื่อง 5 ส. เพิ่มเติม) เพื่อให้นักเรียนบริโภคน้ำได้ทั้ง 2 จุด (ชุดโรตารี่ไม่ได้ใช้)2. หลังจากได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะบาดาลให้จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่า น้ำบริโภค-อุปโภคในโรงเรียนมีเพียงพอ3. ครูในโรงเรียนมีประสบการณ์การดูแลจุดบ้านกรองน้ำ โดยดำเนินการดูแล ล้างย้อนชุดเครื่องกรอง ล้างไส้กรอง ได้เป็นอย่างดี4. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ห้องส้วมเพียงพอ ควรเน้นเรื่องการดูแลรักษา จุดล้างหน้าแปรงฟันยังขาดกระจก สุขลักษณะโรงครัวอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ขาดบ่อดักไขมัน ควรปรับปรุงบริเวณล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ จัดการขยะด้วยตนเองโดยการคัดแยก หมักทำปุ๋ย และบางส่วนเผา5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการ ในการลงสนับสนุนพื้นที่ร.ร.ตชด.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน1. นายกฤตธน พงศ์ธนากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ2. นางสาววรัญญ์ศิชา พงศ์ธนากูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกิจกรรมตามแผนงาน : โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร(กพด.) พื้นที่ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและพื้นที่ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์