header

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน (7/1/2563)

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 ณ.โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน โดยกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสนับสนุนการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีกิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย1. มีการชี้แจงโครงการและรูปแบบการเก็บข้อมูลการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน2. บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนความรอบรู้ เพื่อมุ่งสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สู่ประชาชน3. จัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพ4. บรรยาย เรื่อง Trick and Trend การดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน5. นำเสนอแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในเขตสุขภาพhttps://drive.google.com/file/d/1hwHy3Cf65vEziOiBPgtcikX3IEqMKDey/view?usp=sharingภาพ/ข่าว  Cr. Cluster วัยทำงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์