header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร"การจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบ/ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561" (4/2/2563)

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร "การจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบ / ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561" ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทมูลทองคำ จำกัด จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้- ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสิ่งปฏิกูล- บทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูล- หลักปฏิบัติในการ สูบ ขน ถ่ายสิ่งปฏิกูล- ความเสี่ยง มาตรการป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในกรณีปกติ หรือกรณีฉุกเฉิน- การใช้งานอุปกรณ์และสารเคมี ในกรณีปกติ หรือกรณี ฉุกเฉิน- เทคโนโลยีการกำจัดสิ่งปฏิกูล- มาตรการการติดตามตรวจสอบการเก็บขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทมูลทองคำ จำกัด มีความรู้ความสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานการจัดการสิ่งปฏิกูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค มีการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยทางบริษัทมูลทองคำ เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องขออนุญาตท้องถิ่นที่ตั้งในการประกอบกิจการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล จะให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานการจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตสุขภาพที่ 11 บนพื้นที่เกาะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดปัญหาเหตุรำคาญของประชาชน จากการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะและความไม่พร้อมในศักยภาพของหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ที่ผ่านมา ดังนั้น หากมีหน่วยงานเอกชนที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการบริหารจัดการได้อย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นต้นแบบระบบการจัดสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจร สามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชน ได้แลกเปรี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้พัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 11 ประกอบด้วย1. นางสาวกัญญาณัฐ  ใจห้าว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ2. นางสาวจิราพร  เหมทานนท์ นวก.สาธารณสุข 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์