header

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 ครั้งที่ 1/2563 (4/2/2563)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการและคณะอนุกรรมการจังหวัด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2559 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงแรมทวินโลตัส  โดยมีนายสมพงษ์. มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เลขานุการ นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยเลขา นางสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นครศรีฯ นางสาวรุ่งระวี พิทักษ์กาญจน์ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น รวมทั้งตัวแทนกระทรวงต่างๆ ของคณะอนุกรรมการ  ทีมเลขานุการได้มีการนำเสนอตามวาระ มีการทบทวน พระราชบัญญัติ. มาตรา สิทธิวัยรุ่น  ยุทธศาสตร์และกฎกระทรวง และบทบาทหน้าที่ควรทำ รวมทั้ง ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นอัตราคลอดมารดาวัยรุ่น ระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับอำเภอ และปัจจัยความสำเร็จระดับกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ หรือ พชอ.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้ง ครู หมอ พ่อแม่ ตัววัยรุ่น และ อปท.รวมทั้งการถอดบทเรียน ของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัทเชฟรอน สำรวจ และผลิต ฯ และการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวและตัววัยรุ่น ในพื้นที่ 8 อปท.ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ   ในบทบาทของสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของพรบ.และเพื่อสิทธิของวัยรุ่นตามมาตรา 5 ได้พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขสู่มาตรฐาน YFHS เพื่อเปิดให้บริการแก่วัยรุ่นได้เข้าถึงตามสิทธิ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายแพทย์อาสา RSA เพื่อเป็นทางเลือกให้กับวัยรุ่น และปลอดภัย ร่วมกับ สายด่วน 1663 , love care station  และวันนี้มีการนำเสนอสถานการณ์อย่างรอบด้าน เช่น การเข้าถึงระบบการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยงจากการสำรวจของวัยรุ่น รวมทั้งแผนงานโครงการอื่นๆ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการวางแผนในการทำงานในปี 2563ขอขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุม นางสายใจ โฆษิตกุลพร และนางมยุรี บุญวรรณนางสายใจ โฆษิตกุลพร  สรุปการประชุม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์