header

กลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย (6/2/2563)

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563  งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องแม่นํ้าโขง โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม จัดโดยชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายรังสีการแพทย์จังหวัดนครพนม และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านรังสีการแพทย์ให้แก่ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านรังสีการแพทย์ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์มาร่วมบรรยาย และนำสู่การปฏิบัติงานจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. พัฒนาระบบการบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการแพทย์ยุคใหม่2. เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย์3. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานการสร้างภาพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์4. นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง5. ส่งเสริม สนับสนุนการทำผลงานวิชาการ ศึกษา ด้นคว้า วิจัยสำหรับงานรังสีวิทยา 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์