header

กลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการให้รหัสโรคสำหรับผู้ให้รหัสของหน่วยบริการ "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายชดเชยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2563 (7/2/2563)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการให้รหัสโรคสำหรับผู้ให้รหัสของหน่วยบริการ "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายชดเชยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2563  ณ ห้องประชุมออร์คิด 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ กรณีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล (audit) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. การพัฒนา coder การให้รหัสโรคและการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้อง โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยวทก. กระทรวงสาธารณสุข 2. การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านโปรแกรม medical record audit ร่วมกับทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ) ในการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 3. การสร้างกลไกการตรวจสอบกันเองของหน่วยบริการในพื้นที่ โดยการคืนข้อมูลผ่านคณะทำงานระดับประเทศโอกาสพัฒนา การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสรุปการลงบันทึก การสรุปการวินิจฉัยโรคและรหัสโรคผู้เข้าร่วมประชุม ศูนย์อนามัยที่ 11 ประกอบด้วย1. นส.อมรศรี จงไกรจักร  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ2. นส.สุภาพร ผลกล่ำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์