header

กลุ่มงานผู้ป่วยในเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการให้รหัสโรคสำหรับผู้ให้รหัสของหน่วยบริการ "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายชดเชยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2563" (7/2/2563)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มงานผู้ป่วยในเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการให้รหัสโรคสำหรับผู้ให้รหัสของหน่วยบริการ "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายชดเชยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2563" ณ ห้องประชุมออร์คิด2 โรงแรมนิภา การ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ กรณีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อพัฒนา coder การให้รหัสโรคและการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้อง โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยวทก. กระทรวงสาธารณสุข2. เพื่อพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านโปรแกรม medical record audit ร่วมกับทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ)ในการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน3. เพื่อสร้างกลไกการตรวจสอบกันเองของหน่วยบริการในพื้นที่ โดยการคืนข้อมูลผ่านคณะทำงานระดับประเทศโอกาสพัฒนา การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสรุปการลงบันทึก การสรุปการวินิจฉัยโรคและรหัสโรคเอกสารอ้างอิงในการให้รหัส (coding)1. หลักการ ICD2. standard coding guideline3. หลักการ DRGs4. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเอกสารการประชุมhttps://drive.google.com/drive/folders/1ictAomn7CWwIA5zwfi1KnuC87VT9LzsMผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย1. นส.อมรศรี จงไกรจักร เจ้าหน้าที่เวชสถิติ2. นส.สุภาพร ผลกล่ำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์