header

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้รับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 11 (19/3/2563)

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มารับบริการที่ศูนย์อนามัยที่ 11 ซึ่งสนับสนุนงบประมาณของสมาชิกทีมศูนย์อนามัยที่ 11 ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563  สืบเนื่องจากการที่มีการระบาดของโรคโควิด19 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยมีผลให้พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรสายสุขภาพด่านแรกที่ต้องปฏิบัติภาระกิจในการคัดกรองและให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรงจึงอยู่ ในภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยความห่วงใยในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทั้งในรายที่ทราบและไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อจากไวรัสนี้หรือไม่ดังนั้นวิชาชีพการพยาบาลจึงขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมาตรฐานการปฎิบัติเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการเทศน์กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการที่สำคัญในการดูแลผู้รับบริการและญาติดังนี้

1. การดูแลผู้ป่วยทุกรายให้ใช้วิธีการป้องกันแบบมาตรฐานโดยถือว่าผู้ป่วยทุกรายอาจเป็นพาหะของเชื้อไวรัสนี้เมื่อต้องให้การพยาบาลผู้ป่วยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอก่อนและหลังให้การพยาบ่าลทุกครั้งและในรายที่คาดว่าอาจต้องสัมผัสกับเลือดสารคัดหลัรงหรือบาดแผลของผู้ป่วยให้สวมตรงมือในการให้การพยาบาลด้วยทุกครั้ง

2. การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสนี้ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในการปฏิบัติการพยาบาลที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งได้แก่การสวมหน้ากากอนามัย เสื้อคลุม และล้างมือด้วยสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้งและในกรณีที่คาดว่าอาจต้องสัมผัสกับละอองฟยของน้ำลาย เสมหะหรือเลือด เช่น การดูดเสมหะ หรือการช่วยแพทย์ใส่ท่อทางเดินหายใจให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าด้วย

3. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนผู้มารับบริการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสุขภาพด้วยการล้างมือฟอกสบู่หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อทำลายและรถจุลชีพที่อยู่บนมือเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม และผู้ที่มีอาการคล้ายหวัด ไม่นำมาสัมผัสตา จมูก ปาก ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัดและงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้  ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นและมีความห่วงใยด้านสุขภาพของผู้รับบริการและญาติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภาวะโรคดังกล่าวจึงได้สนับสนุนหน้ากากอนามัย 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์