header

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (18/3/2563)

วันที่ 18 มีนาคม 2563  เวลา  09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน โดยนายธีรพล กิ่งรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ณ ศาลาเอนกประสงค์  เทศบาลตำบลเกาะทวด  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีนายอรุณ  อินทร์จันทร์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะทวด เป็นประธานในการกล่าวเปิดโคราร  ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบางบูชา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), กลุ่มสตรีจิตอาสา  และประชาชนที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง แก่พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะทวด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ2. เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก นำความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1๙) และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ไปเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านต่อไป3. เพื่อส่งเสริมความรู้และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง และ4. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สรุปรายงายโดย...กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์